Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 15.07.2019 11:06 do 15.07.2019 11:24.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku odul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej”.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.55.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:15.07.2019 11:06
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOGŁOSZENIE UE

169 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

2 MB

Części załączników do SIWZKLUCZ PUBLICZNY Zał. nr 8 do SIWZ

700 B

ZAŁ. DO SIWZ od. nr 2 do 9

9 MB

DOK. TECH. PODŁOŻA

3 MB

DOK. TECH. INWENTARYZACJA

3 MB

DOK. TECH. SANITARNA- UZGODNIENIA

63 MB

DOK. TECH. PROJEKT PŁYTY OBCIĄŻAJACEJ ...

32 MB

DOK. TECH. UZGODNIENIA

20 MB

DOK. TECH. WIZUALIZACJE

25 MB

DOK. TECH. KONCEPCJA .....

59 MB

CPVUsługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (15.07.2019 11:06)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (05.05.2020 11:50)

Ilość odwiedzin: 3205