Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 22.07.2019 16:04 do 23.07.2019 16:44.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Organizacja wizyt studyjnych w Pekinie, w tym obsługa logistyczna”, w ramach projektu, pn. „Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych”, współfinansowanego z RPO WŁ na lata 2014-2020". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.56.2019
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:15.07.2019 15:44
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu56_BZP_Ogłoszenie o zamówieniu

142 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia56_Zmiana ogloszenia_zm.1

42 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)56_BZP_SIWZ

324 KB

Części załączników do SIWZ56_BZP_Załączniki do SIWZ

11 MB

Zmiana SIWZ56_Zmiana SIWZ_zm.1

125 KB

CPVUsługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów (79950000-8)
Usługi podróżne (63515000-2)
Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży (63000000-9)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian