Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.08.2019 13:00 do 13.08.2019 13:55.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Zadanie 4 „Modernizacja węzła piaskowego” Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.46.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:17.07.2019 13:05
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zam.ówieniu 2019-OJS136-334318-pl

148 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia1_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

72 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

663 KB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ

4 MB

Załączniki do OPZ

30 MB

Klucz Publiczny

700 B

Zmiana SIWZ1_Zmiana SIWZ

102 KB

Inne InformacjeINFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ_1

59 KB

CPVRoboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków (45252100-9)
Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych (45232400-6)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian