Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 13.08.2019 16:38 do 16.08.2019 15:56.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku odul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej”.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.55.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:15.07.2019 11:06
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOGŁOSZENIE UE

169 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o zmianie DOA-ZP-III.271.55.2019

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

2 MB

Części załączników do SIWZKLUCZ PUBLICZNY Zał. nr 8 do SIWZ

700 B

ZAŁ. DO SIWZ od. nr 2 do 9

9 MB

DOK. TECH. PODŁOŻA

3 MB

DOK. TECH. INWENTARYZACJA

3 MB

DOK. TECH. SANITARNA- UZGODNIENIA

63 MB

DOK. TECH. PROJEKT PŁYTY OBCIĄŻAJACEJ ...

32 MB

DOK. TECH. UZGODNIENIA

20 MB

DOK. TECH. WIZUALIZACJE

25 MB

DOK. TECH. KONCEPCJA .....

59 MB

zał. 3 - JEDZ - wersja z właś. nr. referen. postępownia - do edycji

97 KB

Wzór umowy 13.08.2019 DOA-ZP-III.271.55.2019

2 MB

Zmiana SIWZZmiania SIWZ DOA-ZP-III.271.55.2019

1 MB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziOdpowiedzi na pytania DOA-ZP-III.271.55.2019

1 MB

CPVUsługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (15.07.2019 11:06)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (05.05.2020 11:50)

Ilość odwiedzin: 3701