Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.08.2019 14:24 do 27.11.2019 08:58.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa, remont i rozbiórka budynków przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz z adaptacją do nowych funkcji budynku przy ul. Sienkiewicza 63wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.33.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:14.05.2019 10:37
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu

169 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia_wysłane do publikacji

76 KB

Opublikowana zmiana ogłoszenia o zamówieniu

71 KB

2 zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłana do publikacji

83 KB

Opublikowana 2 zmiana ogłoszenia o zamówieniu

84 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

350 KB

Części załączników do SIWZZałączniki 1-7 do SIWZ

6 MB

Załącznik nr 8 do SIWZ_Klucz publiczny

700 B

Załącznik nr 9 do SIWZ_Identyfikator postępowania

61 KB

PFU_ul. Piotrkowska 118

4 MB

PFU_ul. Sienkiewicza 63

87 MB

Erraty do PFU

4 MB

Projekt ul. Piotrkowska 118_Architektura

50 MB

Projekty pozostałe_ul. Piotrkowska 118

84 MB

Załączniki do opracowań projektowych

58 MB

Zmiana SIWZZmiana treści SIWZ

57 KB

2 zmiana treści SIWZ

195 KB

Zamienny zał. nr 1 do SIWZ- OPZ

824 KB

Zamienny zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

1 MB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziPytania i odpowiedzi (załączniki zamieszczono przy zmianie SIWZ)ie

1 MB

pytanie i odpowiedź -26.06.2019 r.

123 KB

Pytanie i odpowiedź_27.06.2019 r.

55 KB

Informacja o Wyborze OfertyInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

607 KB

Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert

42 KB

CPVUsługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian