Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 29.08.2019 09:48 do 11.09.2019 15:51.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Bzowej do al. Róż". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.65.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:09.08.2019 10:30
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.65.2019

139 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ DOA-ZP-III.271.65.2019

656 KB

Części załączników do SIWZKlucz publiczny DOA-ZP-III.271.65.2019

700 B

Wzór umowy DOA-ZP-III.271.65.2019

1 MB

Załącznik nr 1 OPZ DOA-ZP-III.271.65.2019

487 KB

Załączniki od nr 2 do nr 8 DOA-ZP-III.271.65.2019

217 KB

Załączniki od nr 2 do nr 8 DOA-ZP-III.271.65.2019

513 KB

Załącznik nr 3 DOA-ZP-III.271.65.2019

101 KB

Załącznik nr 3 DOA-ZP-III.271.65.2019

727 KB

Załącznik nr 3a DOA-ZP-III.271.65.2019

1 MB

Załącznik nr 9 DOA-ZP-III.271.65.2019

200 KB

Załącznik nr 10 DOA-ZP-III.271.65.2019

117 KB

Dokumentacja DOA-ZP-III.271.65.2019

85 MB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziWZP_Odpowiedzi_na_pytania.pdf

63 KB

BVP1833_4_02_Przedmiar_19.08.27.pdf

469 KB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad (45112730-1)
Fundamentowanie ulic (45233330-1)
Roboty w zakresie nawierzchni dróg (45233220-7)
Instalowanie znaków drogowych (45233290-8)
Malowanie nawierzchni (45233221-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Rubajczyk (09.08.2019 10:30)

Informację zmodyfikował(a): Anna Rubajczyk (10.10.2019 13:04)

Ilość odwiedzin: 1062