Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 23.09.2019 09:27 do 25.09.2019 13:50.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Zadanie 4 „Modernizacja węzła piaskowego” Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.46.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:17.07.2019 13:05
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zam.ówieniu 2019-OJS136-334318-pl

148 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia1_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

69 KB

Og.łoszenie o zmianie wysłane 20-08-2019

72 KB

2_Ogłoszenie o zmianie opublikowane 2019-OJS161-395757-pl

69 KB

3_Ogłoszenie o zmianie wysłane 26-08-2019

83 KB

3_Ogłoszenie o zmianie opublikowane 2019-S 167-407911

79 KB

4_Ogłoszenie o zmianie wysłane 18-09-2019

74 KB

4_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane_2019-OJS 183-444966

70 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

663 KB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ

4 MB

Załączniki do OPZ

30 MB

Klucz Publiczny

700 B

Zmiana SIWZ1_Zmiana SIWZ

102 KB

2_Zmiana SIWZ

325 KB

3_Zmiana SIWZ

865 KB

4_Zmiana SIWZ_18-09-2019

172 KB

Nowy Załącznik nr 8 do SIWZ_Zabezpieczenie należytego wykonania umowy_18-09-2019

391 KB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziOdpowiedzi na pytania 1-14

939 KB

Odpowiedzi na pytanie 15-29

2 MB

Załaczniki do odpowiedzi na pytania 15-29

7 MB

Załacznik do Pytania 15

237 KB

Odpowiedzi na pytania 1-14 z poprawionym logo

543 KB

3_Odpowiedzi na pytania 30-43

786 KB

Brakujący rysunek do odpowiedzi na pytanie 5 i 33

171 KB

Rysunek do odpowiedzi na pytanie 35_18-09-2019

2 MB

Inne InformacjeINFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ_1

59 KB

INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ_2

205 KB

CPVRoboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków (45252100-9)
Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych (45232400-6)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian