Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 02.03.2020 14:54 do 11.03.2020 15:10.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Łodzi 2030.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.20.2020
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:21.02.2020 16:08
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu20-Ogłoszenie o zamówieniu

150 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)20-SIWZ

730 KB

Części załączników do SIWZ20-Załączniki 1-9 do SIWZ

4 MB

Informacja z otwarcia ofert20-Informacja z otwarcia ofert

36 KB

CPVOgólne usługi doradcze w zakresie zarządzania (79411000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (21.02.2020 16:08)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (11.03.2020 15:10)

Ilość odwiedzin: 243