Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 04.05.2020 15:46 do 25.05.2020 12:53.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Hufcowa 20 A, 94-107 Łódź, w ramach projektu, pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II-część 1”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.21.2020
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:16.04.2020 15:20
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniuhttps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=efc93cde-cf12-4c6c-96b5-9a2ac08808b2

208 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ _SP 11

1 MB

Części załączników do SIWZKlucz publiczny

700 B

Załączniki do SIWZ

8 MB

Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna

130 KB

Dokumentacja

52 MB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziOdpowiedz_na_pytania.pdf

2 MB

Odp. pyt. 30.04.2020

502 KB

Informacja z otwarcia ofertinformacja_z_otwarcia_ofert.pdf

336 KB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Marciniak (16.04.2020 15:20)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (25.05.2020 12:53)

Ilość odwiedzin: 753