Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 06.12.2017 14:00 do 28.12.2017 15:18.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej nr 3, 5, 7 w Łodzi, wrazz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą technicznąw systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.141.2017
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:06.12.2017 14:00
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOGŁOSZENIE

79 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

392 KB

Części załączników do SIWZZAŁACZNIKI DO SIWZ OD NR 1- DO NR 7

13 MB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych