Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 14.08.2018 11:33 do 27.11.2019 08:50.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"„Remont budynków przy ul. Księży Młyn 2, 8, 10, Klubu Księżego Młynaprzy ul. Tymienieckiego 32 / ul. Księży Młyn 2, zagospodarowanie działki obszar F wraz z remontem budynków gospodarczych”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.45.2018
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:30.04.2018 08:47
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu_KM

154 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszeniaogłoszenie o zmianie ogłoszenia_wysłane do publikacji

73 KB

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

71 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ_KM

433 KB

Części załączników do SIWZZałączniki nr 1-8 do SIWZ_KM

4 MB

Dokumentacja projektowa_Budynek KM nr 2

12 MB

Dokumentacja projektowa_Budynek KM nr 8

48 MB

Dokumentacja projektowa_Budynek nr 10

48 MB

Dokumentacja projektowa_Budynek Klubu KM

67 MB

Dokumentacja projektowa_Komórki_KM nr 4-10

15 MB

Dokumentacja projektowa_Przestrzeń_KM nr 4-12

27 MB

Pozwolenia_równoważności_skrzynka pocztowa

19 MB

Przedmiary robót

24 MB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6 MB

Zmiana SIWZZmiana treści SIWZ

140 KB

Załącznik nr 2 do SIWZ_nowy Formularz ofertowy

145 KB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziWyjaśnienia treści SIWZ_pytania i odpowiedzi

466 KB

Załączniki do odpowiedzi

28 MB

Informacja o Wyborze OfertyInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

45 KB

Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert

37 KB

CPVRoboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (45212350-4)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych (45314000-1)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (45331000-6)
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne (45332000-3)
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych (45332400-7)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (30.04.2018 08:47)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (27.11.2019 08:50)

Ilość odwiedzin: 1905