Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 24.10.2017 13:42 do 24.10.2017 13:46.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Urząd Miasta Łodzi
Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców
Biuro Rzeczy Znalezionych
Łódź, ul. Piotrkowska 153

Godziny przyjęć interesantów w sprawach rzeczy znalezionych:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-16.00
wtorek: 9.00-17.00
tel. +48 (42) 638-57-34 lub 638-57-51

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w na podstawie:

 1. art. 34 ust. 1 oraz art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),
 2. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest:

 1. Prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy;
 2. Przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych;
 3. Poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
 4. Udzielanie wyjaśnień dotyczących prowadzonych postępowań w sprawach rzeczy znalezionych, w tym informowanie zainteresowanych o posiadanych depozytach;
 5. Zamieszczanie ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach – w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim;
 6. Wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym (właścicielowi lub znalazcy);
 7. Likwidacja niepodjętych depozytów.

Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się rzeczy:

 1. które znalazca obowiązany jest oddać, to jest:
  1. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, takie jak: złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz korali lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu,
  2. rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego nieodebrane przez osobę uprawnioną od właściwego zarządcy,
  3. rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania,
 2. inne rzeczy, które znalazca może oddać.

Do Biura Rzeczy Znalezionych oddaje się lub można oddać rzeczy znalezione na terenie Miasta Łodzi lub znalezione przez mieszkańca Łodzi.r

Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy:

 1. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 100 złotych, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 2. gdy, istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności,
 3. której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport Znalazca niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznania.r

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:
Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowska 153 ( II piętro, pokój nr 204).
Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy na przechowanie pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządza protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.r

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych, w tym publikowanie ogłoszeń o znalezieniu rzeczy:

 1. W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania albo siedziby, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy.
 2. W przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy osoba ta jest nieznana, Biuro Rzeczy Znalezionych:
  1. gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi;
  2. gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych – dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Wezwania o których mowa w punkcie 1 i 2 zawierają terminy do odbioru rzeczy oraz pouczenie o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie.r

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:
Osoba uprawniona do odbioru rzeczy przed wydaniem rzeczy z depozytu, zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu, tj. cech charakterystycznych.r

Wydanie rzeczy znalezionej następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości poniesionych kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy:

 1. gdy wartość szacunkowa rzeczy nie przekracza 5000 złotych, kosztów przesyłki pocztowej
 2. gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5000 złotych, kosztów zamieszczenia ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim

Wpłat należy dokonać na konto 94 1560 0013 2026 0000 0026 0022 Getin Noble Bankr

Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedzibie. Zawiadomienie wysyła się na adres zamieszkania wskazany w wydanym znalazcy poświadczeniu.r

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:
W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie), z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Miasto Łódź – Miasto na prawach powiatu.
Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów – o ile wystąpiły.
Znalazcy, który rzecz odebrał, Biuro Rzeczy Znalezionych wydaje zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy.
Rzecz nie może być wydana znalazcy, jeżeli stanowi zabytek lub materiał archiwalny.

Biuro Rzeczy Znalezionych

L.p.Nazwa - opis rzeczyNr ewid.Data wpływu rzeczy do Biura Rzeczy ZnalezionychData znalezienia rzeczyUwagi
1Portfel czarny15-01-20173-01-2017odebrany
2Rękawiczki skórzane, damskie28-01-20178-01-2017
3Damska czarna torba + portfel czarny z dokumentami310-01-201711-12-2016odebrana
4Portfel brązowy z napisem WILD Things Only410-01-20173-12-2016odebrany
5Portfel brązowy z napisemTacchiniz dokumentami510-01-201730.12.2016odebrany
6Portfel czarny z dokumentami610-01-201719.12.2016odebrany
7Rower TRECK , kolor niebieski711-01-201724.12.2016
8Wózek dziecięcy CONEO, kolor czerwony811-01-201711.07.2016
9Dokumenty911-01-201710.01.2017odesłano do wystawcy
10Dokumenty1012.01.201710.01.2017odebrany
11Dokumenty - paszport1117.01.201717.01.2017odesłano do wystawcy
12Portfel brązowy "Valentini"1225.01.201720.01.2017odebrany
13Torebka czarna z portfelem1330.01.201717.01.2017dokonano wpłaty na konto
14Plecak czarno/szary z napisem LANSDALE1430.01.20179.01.2017
15Brązowe rękawiczki z białym haftem1530.01.1724.01.2017
16Motorower szaro- niebieski1617.01.20177.12.2016
17Torba materiałowa z zeszytem i kluczami PRIMARK1731.01.201719.01.2017odebrana
18Biała reklamówka z białą odzieża roboczą1831.01.201725.1.2017
19Plecak szary z napisem PUMA1931.01.201729.01.2017
20Środki finansowe2031.01.1718.08.2016dokonano wpłaty na konto
21Portfel czarny z dokumentam212.02.201716.12.2016odebrany
22Portfel czarny z dokumentami222.02.201710.01.2017odebrany
23Portfel czarny z dokumentami232.02.201724.01.2017odebrany
24Telefon komórkowy LG kolor czarno/ szary242.02.201726.01.2017
25Portfel czarny z napisem LEDERMODAz dokumentami252.02.201727.01.2017
26Portfel ciemno brązowy z napisem NICOLAS262.02.201724.01.2017odebrany
27Skóropodobny portfel brązowy z dokumentami272.02.20179.01.2017
28Portfel czarny z dokumentami283.02.201730.01.2017odebrany
29Portfel czarny z dokumentami293.01.201728.01.2017odebrany
30Portfel czarny, materiałowy z dokumentami + środki finansowe303.02.201724.01.2017
31Dokumenty313.02.201729.01.2017odesłano do wystawcy
32Legitymacja327.02.201720.01.2017odesłano do wystawcy
33Legitymacja337.02.201722.01.2017odesłano do wystawcy
34Dokumenty347.02.201729.01.2017odesłano do wystawcy
35Dokumenty357.02.201729.01.2017odesłano do wystawcy
36Telefon komórkowy SAMSUNG Galaxy Trend GT S7560, czarny367.02.201722.01.2017
37Paszport377.02.2017brakodesłano do wystawcy
38Dokumenty3820.02.201718.02.2017odesłano do wystawcy
39Dokumenty3920.02.201718.02.2017odesłano do wystawcy
40Dokumenty4020.02.201717.02.2017odesłano do wystawcy
41Dokumenty4120.02.201718.02.2017odesłano do wystawcy
42Saszetka zapinana w pasie z dokumentami4220.02.20174.02.2017
43Czarna torba NIKE z dokumentami4321.02.201716.02.2017odebrana
44Torba foliowa: ręcznik, buty, skierowanie4421.02.20171.02.2017odebrana
45Dokumenty4521.02.201718.02.2017odesłano do wystawcy
46Legitymacja4621.02.201718.02.2017odesłano do wystawcy
47Legitymacja4721.02.201718.02.2017odebrana
48Karty bankowe4821.02.2017odesłano do wystawcy
49Telefon komórkowy SONY Xperia, biały4923.02.2017brak
50Saszetka z dokumentami5024.02.2017brakodebrana
51Kluczyk do samochoduCITROEN z breloczkiem512.03.201722.02.2017
52Portfel jasno brązowy z dokumentami522.03.201727.02.2017
53Dokumenty - karta pobytu533.03.2017brakodesłano do wystawcy
54Portfelz tkany NIKE, niebieski + dokumenty543.03.201719.02.2017
55Torba damska, trzy kolory - czarny, brąz,beż553.03.201723.02.2017
56Etui z dokumentami563.03.2017brakodebrane
57Dokumenty573.03.2017brakodesłano do wystawcy
58Dokumenty583.03.2017brakodesłano do wystawcy
59Dokumenty593.03.2017brakodesłano do wystawcy
60Dokumenty603.03.2017brakodesłano do wystawcy
61Telefon HUAWEI, złoty " honor"617.03.20174.03.2017
62Klucze na kółku z przywieszką-2 szt.629.03.201717.02.2017
63Klucze na kółku-2 szt.639.03.201723.02.2017
64Karta GOOGLE PLAY649.03.2017brak
65Środki finansowe659.03.2017brak
66Środki finansowe669.03.2017brak
67Okulary korekcyjne,gube, szare z napisem OPTA KATOWICE679.03.2017brak
68Okulary korekcyjne z napisem KAMEX.PL + bordowe etui Vision Express689.03.20172.03.2017
69Okulary korekcyjne, brązowe z napisem Verdo Hand699.03.2017brak
70Pen SoloSTAR - insulina709.03.2017brak
71Karty bankowe7110.03.2017brak
72Portfel męski, czarny + dokumenty7210.03.2017brak
73Zegarek damski, koloru srebrngo m-ki KIMIO7310.03.2017brak
74Słuchawka BLUETOOTH PLANTRONICS7410.03.2017brak
75Komplet kluczy zdużymi, aluminiowowy przywieszkami7510.03.2017brak
76Pilot - kluczyk centralnego zamka samochodu STEELI MEN7610.03.2017brak
77Telefon komórkowy NOKIA 2037713.03.2017brak
78Etui z dokumentami7813.03.20177.03.2017
79Portfel czarny NICOLAS z dokumentami7913.03.20177.03.2017
80Portfel brązowy,WILD z dokumentami8013.03.20178.03.2017odebrany
81Portfel czarny, PAUL ROSSI z dokumentami8113.03.20171.03.2017odebrany
82Portfel materiałowy z dokumentami8213.03.20171.03.2017
83Dokumenty8313.03.2017Przesłano do wystawcy
84Dokumenty8413.03.2017Przesłano do wystawcy
85Karty bankowe85!3.03.2017Przesłano do wystawcy
86Kluczyk- pilot do samochodu Opel8614.03.2017
87Portfel czarny, materiałowy + środki finansowe8714.03.201728.01.2017
88Dokumenty8815.03.201712.03.2017odebrane
89Dokumenty8915.03.20179.03.2017odebrane
90Portfel brązowy " MAC MODA" z dokumentam9017.03.201711.02.2017
91Portfel beżowy + środki finansowe9120.03.201716.03.2017odebrany
92Pęk kluczy - 11 sztuk z breloczkiem9221.03.201721.03,2017
93Konsola XBOX 360, pilot , kable + gra9322.03.201722.03.2017
94Dokumenty9422.03.20179.03.2017Przesłano do wystawcy
95Portfel męski, czarny + dokumenty9522.03.20179.03.2017
96Portfel męski LLOYD BAKER, czarny9622.03.201726.02.2017odebrany
97Telefon komórkowy Alcatel One Touch7041 X9722.03.201722.03.2017
98Portfel czarnySANCHEZ z dokumentami;9822.03.20178.03.2017
99Portfel czarnyCAVALDI z dokumentami9922.03.201717.02.2017odebrany
100Portfel brązowy RAFAELLO z dokumentami10022.03.20171.03.2017
101Portmonetkaszara z łańcuszkami z dokumentami10123.02.201717.03.2017
102Dokumenty10223.03.201722.03.2017odebrana karta
103Portfel materiałowy, czarny,z dokumentami10323.03.201713.03.2017odebrany
104Portfel materiałowy, czarny DIVERSE,z dokumentami10423.03.201712.03.2017odebrany
105Kamera JVC model GR + zasilacz10523.03.201713.03.2017
106Torba materiałowa, granatowa z kalendarzem, kosmetyczką i lekami10623.03.201716.03.2017odebrana
107Worek Sou LUNA z różowymi tenisówkami obuwie dziewczece10724.03.201715.03.2017
108Plecak czarno/khaki z dokumentami10824.03.201724.03.2017
109Telefon TEXET z ładowarką10924.03.201718.02.2017
110Rekawiczki skórzane , granatowe z dżetami11024.03.201718.03.2017
111Rękawiczki bezowe,wełniane damskie z kokardą11124.03.20172.02.2017
112Portfel czarnyNICOL11224.03.20174.03.12017
113Telefon kom.Huawei11328.03.201724.03.2017odebrany
114Portfel czerwony wraz z dokumentami11427.03.201725.03.2017odebrany
115Portfel,dowód osobisty11527.03.201721.03.2017
116Portfel czarny,dokumenty11627.03.201715.03.2017odebrany
117Kluczyki do samochodu "Peguot" z breloczkiem11728.03.201728.03.2017
118Telef.komórkowy Samsung Galaxy11828.03.2017brak
119Telefon kom. m+ki PHILIPS E1031193.04.2017brak
120Dokumenty1203.04.2017brakodebrane
121Dokumenty1215.04.20171.04.2017odesłano do wystawcy
122Dokumenty1225.04.20171.04.2017odesłano do wystawcy
123Dokumenty1235.04.201729.03.2017odesłano do wystawcy
124Dokumenty1245.04.2017brakodesłano do wystawcy
125Dokumenty125!0.04.2017brakodebrane
126Torba materiałowa z brązowym portfelem, dokumenty + śroki finansowe12611.04.201711.04.2017odebrana
127Dokumenty12712.04.201712.04.2017odesłano do wystawcy
128Dokumenty12813.04.2017odesłano do wystawcy
129Portfel mareriałowy z dokumentami + środki finansowe12913.04.20176.04.2017odebrany
130Portfel czarny z dokumentami13013.04.201728.03.2017odebrany
131Migawki MPK13113.04.2017odesłano do wystawcy
132Portfel czarny, skórzany z dokumentami13213.04.201710.04.2017odebrany
133Portfel czerwony wraz z dokumentami13313.04.201728.03.2017odebrany
134Portfel brązowy z dokumentami13413.04.20175.04.2017
135Portfel materiałowy13513.04.20174.04.2017
136Buciki dziecięce + czapeczka13613.04.20179.04.2017
137Portfel brązowy z dokumentami13720.04.20172.04.2017odebrany
138Telefon komórkowy SONY Xperia J13820.04.201731.03.2017
139Portfel czarny ANDRUS z dokumentami13920.04.20177.04.2017odebrany
140