Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.05.2020 09:36 do 12.05.2020 13:12.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Rejestry, ewidencje, archiwa (w tym nieudostępnione w BIP)

W Urzędzie Miasta Łodzi prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje;r

dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i innych ustaw:r

Departament Prezydenta

 

Departament Polityki Społecznej 

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych
  • baza danych o osobach niepełnosprawnych
  • Podsystem Kart Parkingowych [eKarty]
   -rejestr (ewidencja) uprawnionych placówek i osób niepełnosprawnych, które otrzymały karty parkingowe

  Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia

  • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność w Łodzi

   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych publikowany jest na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)

   W przypadku poszukiwania żłobków lub klubów dziecięcych prowadzących działalność w Łodzi, zarejestrowanych przez Prezydenta Miasta Łodzi – po wejściu na wyżej wskazaną stronę należy wybrać: województwo: łódzkie - powiat: m. Łódź.

   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych zawiera m.in.: dane teleadresowe placówek, dane podmiotu prowadzącego oraz dane dotyczące wysokości opłat, liczby miejsc, liczby zapisanych dzieci, godziny pracy, opłat, dostosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

  • Wykaz dziennych opiekunów na terenie miasta Łodzi

   Wykaz dziennych opiekunów publikowany jest na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)

   W przypadku poszukiwania dziennych opiekunów wpisanych do wykazu Prezydenta Miasta Łodzi – po wejściu na wyżej wskazaną stronę należy wybrać: województwo: łódzkie - powiat: m. Łódź.

   Wykaz dziennych opiekunów zawiera m.in.: dane teleadresowe miejsca prowadzenia opieki, imię i nazwisko opiekuna oraz dane podmiotu zatrudniającego opiekuna, dane dotyczące wysokości opłat i liczby dzieci objętych opieką).

  • Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi pracujących codziennie całodobowo lub w wydłużonym czasie

Departament Architektury i Rozwoju

 Departament Gospodarowania Majątkiem

 • Wydział Dysponowania Mieniem
  Oddział Zasobu Nieruchomości Miasta
  • ewidencja nieruchomości stanowiących gminny i powiatowy zasób nieruchomości 

 Departament Rewitalizacji i Sportu

Departament Pracy, Edukacji i Kultury 

 • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

 Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

   • przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
   • udzielanie i wydawanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 31.12.2011 r.

  

Departament Obsługi i Administracji 

 • Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
  Oddział ds. Informacji Publicznej
  • repertorium wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  Oddział Prezydialny
  • ewidencja zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi (jako organu)
    

Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców

 

Departament Finansów Publicznych 

 • Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
  Oddział ds. Egzekucji Należności Pieniężnych
  • ewidencja administracyjna tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji Prezydentowi Miasta Łodzi jako administracyjnemu organowi egzekucyjnemu, a dotyczące należności pieniężnych, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania lub określania i pobierania (dane nie są udostępniane)

  Oddział ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnych

  • ewidencja sądowych tytułów wykonawczych przekazanych do windykacji przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi, a dotyczące należności pieniężnych Miasta Łodzi i Skarbu Państwa (dane nie są udostępniane)

    

 • Wydział Budżetu
  Oddział Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości
  • ewidencja księgowa budżetu miasta

   

 • Wydział Finansowy
  Oddział Dochodów z Majątku Miasta i Skarbu Państwa
  • ewidencja finansowo-księgowa w zakresie nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa dot. wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (z wyjątkiem gruntów zabudowanych lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz garażami) (dane nie są udostępniane )
  • ewidencja finansowo-księgowa dotycząca dzierżawy gruntów komunalnych do lat trzech (dane nie są udostępniane)

  Oddział Dochodów ze Sprzedaży Lokali i Opłat

  • ewidencja należności i wpłat oraz rozliczeń finansowo-księgowych w zakresie nieruchomości Gminy z tytułu: sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, pawilonów, garaży i gruntów, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat adiacenckich i planistycznych, służebności na gruncie, zwrotów odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zamian nieruchomości, zwrotu bonifikat oraz opłaty skarbowej (dane nie są udostępniane)
  • ewidencja należności i wpłat oraz rozliczeń finansowo-księgowych w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, wieczystego użytkowania oraz zwrotów odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości (dane nie są udostępniane)

  Oddział ds. Mandatów i Opłat

  • ewidencja pokwitowań odbioru mandatów karnych kredytowanych (dane nie są udostępniane)

   

 • Wydział Księgowości
  Oddział Księgowości Majątkowej
  • majątek Miasta Łódź w układzie podmiotowym (tabela)
  • wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi (analiza i tabela)
  • udziały i akcje Miasta w obcych podmiotach gospodarczych (tabela)

Informację wprowadził(a): Migracja danych (18.07.2017 22:13)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (14.10.2020 12:52)

Ilość odwiedzin: 97826

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
14.10.2020 12:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.09.2020 13:43 Adrian Beer Modyfikacja treści
25.09.2020 13:41 Adrian Beer Modyfikacja treści
23.09.2020 11:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.09.2020 11:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2020 10:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2020 10:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2020 10:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2020 10:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2020 10:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2020 10:25 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2020 10:25 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2020 10:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2020 10:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2020 10:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2020 09:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.09.2020 11:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.09.2020 10:39 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
10.09.2020 08:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.09.2020 14:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.09.2020 13:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
09.09.2020 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.09.2020 08:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.09.2020 08:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.08.2020 12:41 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.08.2020 12:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.08.2020 15:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.07.2020 12:13 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.06.2020 12:21 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.06.2020 09:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.06.2020 12:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.06.2020 15:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 12:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.05.2020 11:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.05.2020 11:04 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.05.2020 13:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.05.2020 13:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.05.2020 13:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.05.2020 13:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.05.2020 13:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.05.2020 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.05.2020 16:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.05.2020 16:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.05.2020 15:53 Modyfikacja treści
11.05.2020 14:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.05.2020 10:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.05.2020 10:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.05.2020 10:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.05.2020 10:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.05.2020 10:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.05.2020 10:04 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.05.2020 10:01 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.05.2020 09:46 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.04.2020 12:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.03.2020 12:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.03.2020 08:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.03.2020 15:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.03.2020 09:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.02.2020 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.02.2020 11:32 Adrian Beer Modyfikacja treści
14.02.2020 10:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2020 10:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2020 10:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2020 09:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.02.2020 09:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.02.2020 15:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.02.2020 10:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.02.2020 10:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.01.2020 14:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.01.2020 11:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.01.2020 11:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.12.2019 12:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.11.2019 08:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.11.2019 15:15 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.11.2019 15:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.11.2019 15:10 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.11.2019 15:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.11.2019 15:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.10.2019 09:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
10.10.2019 12:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.09.2019 15:11 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.09.2019 13:19 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.09.2019 12:42 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.09.2019 14:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.09.2019 14:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.09.2019 14:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.08.2019 10:15 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.07.2019 15:27 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.07.2019 10:10 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
11.07.2019 10:08 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
28.06.2019 09:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.06.2019 11:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.06.2019 09:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.06.2019 09:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.06.2019 09:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.05.2019 09:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.05.2019 09:12 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.04.2019 14:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.04.2019 10:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.04.2019 12:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.04.2019 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.03.2019 15:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.03.2019 13:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.03.2019 13:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.02.2019 14:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.01.2019 09:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.01.2019 11:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2019 12:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
08.01.2019 12:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.12.2018 12:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.12.2018 12:25 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.12.2018 12:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.12.2018 10:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.12.2018 09:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.12.2018 09:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.12.2018 09:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.12.2018 09:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.12.2018 09:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.12.2018 09:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.12.2018 09:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.12.2018 09:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.12.2018 08:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.12.2018 13:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
11.12.2018 13:23 Adrian Beer Modyfikacja treści
11.12.2018 12:23 Adrian Beer Modyfikacja treści
28.11.2018 15:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.10.2018 16:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
26.09.2018 12:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.09.2018 13:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.09.2018 13:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.09.2018 13:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.09.2018 13:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.09.2018 13:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2018 08:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.08.2018 15:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.07.2018 09:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.07.2018 09:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.07.2018 13:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
28.06.2018 09:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.05.2018 11:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
23.05.2018 11:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.05.2018 11:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.05.2018 15:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.05.2018 15:50 Violetta Gandziarska Modyfikacja strony
10.05.2018 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.03.2018 12:18 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
14.03.2018 15:29 Violetta Gandziarska Modyfikacja strony
06.03.2018 15:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.03.2018 15:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.03.2018 15:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.03.2018 15:41 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.03.2018 09:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.02.2018 16:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.02.2018 12:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2018 15:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.01.2018 10:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.01.2018 13:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.12.2017 09:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.12.2017 09:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.11.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.11.2017 15:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.11.2017 13:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.10.2017 12:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.10.2017 15:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.10.2017 15:09 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.10.2017 07:26 Migracja danych Modyfikacja treści
18.10.2017 09:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 16:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 16:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 16:00 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 15:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.10.2017 11:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.10.2017 09:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 14:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.10.2017 13:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 13:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 13:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 13:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 11:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.10.2017 11:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.10.2017 09:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.10.2017 08:59 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.09.2017 08:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.09.2017 15:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.09.2017 14:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.09.2017 13:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.09.2017 13:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.09.2017 10:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.09.2017 10:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.09.2017 10:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.09.2017 10:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.09.2017 12:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
30.08.2017 09:50 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 09:38 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 09:08 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 08:48 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 08:29 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 08:27 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 08:24 Migracja danych Modyfikacja strony
11.08.2017 11:14 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:13 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:11 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:11 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:10 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:09 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:08 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:07 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:06 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:05 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:04 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 10:59 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 10:58 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:13 Migracja danych Utworzenie strony