Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 15.06.2020 09:25 do 29.06.2020 12:21.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Rejestry, ewidencje, archiwa (w tym nieudostępnione w BIP)

W Urzędzie Miasta Łodzi prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje;r

dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i innych ustaw:r

Departament Prezydenta

 

Departament Polityki Społecznej 

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych
  • baza danych o osobach niepełnosprawnych
  • Podsystem Kart Parkingowych [eKarty]
   -rejestr (ewidencja) uprawnionych placówek i osób niepełnosprawnych, które otrzymały karty parkingowe

  Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia

  • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność w Łodzi

   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych publikowany jest na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)

   W przypadku poszukiwania żłobków lub klubów dziecięcych prowadzących działalność w Łodzi, zarejestrowanych przez Prezydenta Miasta Łodzi – po wejściu na wyżej wskazaną stronę należy wybrać: województwo: łódzkie - powiat: m. Łódź.

   Rejestr żłobków i klubów dziecięcych zawiera m.in.: dane teleadresowe placówek, dane podmiotu prowadzącego oraz dane dotyczące wysokości opłat, liczby miejsc, liczby zapisanych dzieci, godziny pracy, opłat, dostosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

  • Wykaz dziennych opiekunów na terenie miasta Łodzi

   Wykaz dziennych opiekunów publikowany jest na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)

   W przypadku poszukiwania dziennych opiekunów wpisanych do wykazu Prezydenta Miasta Łodzi – po wejściu na wyżej wskazaną stronę należy wybrać: województwo: łódzkie - powiat: m. Łódź.

   Wykaz dziennych opiekunów zawiera m.in.: dane teleadresowe miejsca prowadzenia opieki, imię i nazwisko opiekuna oraz dane podmiotu zatrudniającego opiekuna, dane dotyczące wysokości opłat i liczby dzieci objętych opieką).

  • Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi pracujących codziennie całodobowo lub w wydłużonym czasie

Departament Architektury i Rozwoju

 Departament Gospodarowania Majątkiem

 • Wydział Dysponowania Mieniem
  Oddział Zasobu Nieruchomości Miasta
  • ewidencja nieruchomości stanowiących gminny i powiatowy zasób nieruchomości 

 Departament Rewitalizacji i Sportu

Departament Pracy, Edukacji i Kultury 

 • Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

 Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

   • przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
   • udzielanie i wydawanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 31.12.2011 r.

  

Departament Obsługi i Administracji 

 • Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
  Oddział ds. Informacji Publicznej
  • repertorium wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  Oddział Prezydialny
  • ewidencja zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi (jako organu)
    

Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców

 

Departament Finansów Publicznych 

 • Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
  Oddział ds. Egzekucji Należności Pieniężnych
  • ewidencja administracyjna tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji Prezydentowi Miasta Łodzi jako administracyjnemu organowi egzekucyjnemu, a dotyczące należności pieniężnych, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania lub określania i pobierania (dane nie są udostępniane)

  Oddział ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnych

  • ewidencja sądowych tytułów wykonawczych przekazanych do windykacji przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi, a dotyczące należności pieniężnych Miasta Łodzi i Skarbu Państwa (dane nie są udostępniane)

    

 • Wydział Budżetu
  Oddział Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości
  • ewidencja księgowa budżetu miasta

   

 • Wydział Finansowy
  Oddział Dochodów z Majątku Miasta i Skarbu Państwa
  • ewidencja finansowo-księgowa w zakresie nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa dot. wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (z wyjątkiem gruntów zabudowanych lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz garażami) (dane nie są udostępniane )
  • ewidencja finansowo-księgowa dotycząca dzierżawy gruntów komunalnych do lat trzech (dane nie są udostępniane)

  Oddział Dochodów ze Sprzedaży Lokali i Opłat

  • ewidencja należności i wpłat oraz rozliczeń finansowo-księgowych w zakresie nieruchomości Gminy z tytułu: sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, pawilonów, garaży i gruntów, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat adiacenckich i planistycznych, służebności na gruncie, zwrotów odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zamian nieruchomości, zwrotu bonifikat oraz opłaty skarbowej (dane nie są udostępniane)
  • ewidencja należności i wpłat oraz rozliczeń finansowo-księgowych w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, wieczystego użytkowania oraz zwrotów odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości (dane nie są udostępniane)

  Oddział ds. Mandatów i Opłat

  • ewidencja pokwitowań odbioru mandatów karnych kredytowanych (dane nie są udostępniane)

   

 • Wydział Księgowości
  Oddział Księgowości Majątkowej
  • majątek Miasta Łódź w układzie podmiotowym (tabela)
  • wartość majątku przypadająca na jednego mieszkańca Łodzi (analiza i tabela)
  • udziały i akcje Miasta w obcych podmiotach gospodarczych (tabela)