Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Podatek od nieruchomości – naliczenie (osoby prawne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

1. Podatnik (osoba prawna) jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości. Deklarację można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W przypadku gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej albo kwota podatku wykazana w deklaracji jest niezgodna z danymi znajdującymi się w posiadaniu organu podatkowego, wszczyna się postępowanie podatkowe i wydaje decyzję, w której określa się wysokość zobowiązania podatkowego.

2. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie) oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej (m.in. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne), będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. Przedmioty opodatkowania:

 • grunty,
 • budynki lub ich części
  • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury,
  • urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

• grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

• do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami,
  • gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
  • gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
  • budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

4. Podstawa opodatkowania

 • dla gruntów:
  • podstawą opodatkowania jest powierzchnia wskazana w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi – ul. Traugutta 21/23, 
 • dla budynków :
  • podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40 m–2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się; 
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
  • podstawą opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

5. Powstanie/ustanie obowiązku podatkowego

 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (np. zakup nieruchomości). Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. sprzedaż nieruchomości).
 • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

6. Zgłoszenie obowiązku podatkowego

 • Osoby prawne,  jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane:
  • składać, w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004) w terminie do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Uwaga!
„Deklarację na podatek od nieruchomości” (DN-1) należy złożyć wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy) oraz z załącznikiem „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) i załącznikiem „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku do nieruchomości” (ZN-1/B).
  • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
  •  wpłacać – bez wezwania – obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia,
  • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Informacje uzupełniające

 • ​Deklaracja na podatek od nieruchomości może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).
 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 333).
 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin realizacji

Nieokreślony

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych
Oddział Dochodów Podatkowych
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 138

Telefony:
wymiar: +48 (42) 638-45-71
księgowość: +48 (42) 638-45-38

Opłaty

​Wpłaty podatku od nieruchomości należy dokonywać:

• na rachunek bankowy Wydziału Finansowego w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ:
GETIN Noble Bank SA, nr konta 56 1560 0013 2027 0459 0710 0001

• na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez organ podatkowy

Opłata skarbowa

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
 17 zł (opłata skarbowa)

Opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa należy wnieść na rachunek bankowy Wydziału Finansowego UMŁ:
GETIN Noble Bank SA, nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2018 rok (DN-1)
Formularz
  • Deklaracja w formacie .doc
Szablon dokumentu
  • ​Deklaracja w formacie .pdf
Szablon dokumentu
 • ​Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2017 rok (DN-1)
Szablon dokumentu
 • ​​Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2016 rok (DN-1)
Szablon dokumentu
 • ​​Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2015 rok (DN-1)
Szablon dokumentu
 • ​​Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2014 rok (DN-1)
Szablon dokumentu
 • ​​Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2013 rok (DN-1)
Szablon dokumentu
 • ​​Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2012 rok (DN-1)
Szablon dokumentu
 • ​Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)
Szablon dokumentu
 • ​Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)
  • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” obowiązujące od 2018
Szablon dokumentu
  • ​ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” obowiązujące od 2017
Szablon dokumentu
  • ​ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” obowiązujące od 2016
Szablon dokumentu
  • ​ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” obowiązujące do 2016
Szablon dokumentu
 • ​Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P)
Szablon dokumentu
 • ​Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (OPL-1P)
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ​ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
 • uchwała Nr LX/1588/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4885),
 • uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług AdministracjiPublicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5166),
 • uchwała Nr XLV/1178/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2336),
 • uchwała Nr LX/1590/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4887),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 333).

Tryb odwoławczy

Wymiar podatku następuje poprzez złożenie przez podatnika deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), w której podatnik samodzielnie oblicza kwotę podatku. W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wydziału Finansowego w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44