Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Informacja dotycząca przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

​Przekształcając stowarzyszenie zwykłe w stowarzyszenie rejestrowe należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (90-928 Łódź, ul. Pomorska 37) – formularz KRS-W20. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien być złożony i podpisany przez wszystkich członków Zarządu.

Do wniosku należy dołączyć uchwałę o przekształceniu wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji, wydanym nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu (art. 42c ust. 3 ustawy).

Procedura dotycząca wydania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych została opisana pod adresem stron:
Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego następuje z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd Rejestrowy informuje Prezydenta Miasta Łodzi o zarejestrowaniu stowarzyszenia i na tej podstawie stowarzyszenie zostaje wykreślone z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi (bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego).

Informacje uzupełniające

​Od dnia 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) dotyczące możliwości przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Możliwość taka dotyczy:

 • nowych stowarzyszeń zwykłych, które po wejściu w życie nowych przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, tj. po dniu 20 maja 2016 r. uzyskały wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi,
 • stowarzyszeń zwykłych działających przed dniem 20 maja 2016 r., które dokonały „przerejestrowania” do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Aby stowarzyszenie zwykłe mogło dokonać przekształcenia
w stowarzyszenie rejestrowe musi posiadać co najmniej siedmiu członków, a zgodę na przekształcenie (wyrażonej w drodze uchwały) muszą wyrazić wszyscy członkowie stowarzyszenia zwykłego.

Uchwała o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe powinna zawierać (zgodnie z art. 42a ust. 2 ustawy):

 • nazwę i siedzibę stowarzyszenia,
 • powołanie władz stowarzyszenia,
 • przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowi załącznik do uchwały,
 • sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zwykłego sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym podjęcie uchwały o przekształceniu, które stanowi załącznik do uchwały.

Uwaga! Informację o podjęciu uchwały o przekształceniu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia o podjęciu tej uchwały wierzycieli stowarzyszenia zwykłego (art. 42a ust. 3 ustawy).

Uwaga! O zamiarze przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy powiadomić wszystkich członków nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu (art. 42b ust. 1 ustawy). Do ww. zawiadomienia należy dołączyć (art. 42b ust. 2 ustawy):

 • projekt statutu stowarzyszenia,
 • informacje o aktywach i pasywach stowarzyszenia zwykłego.

Przerejestrowanie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe daje możliwość:

 • powoływania terenowych jednostek organizacyjnych,
 • zrzeszania osób prawnych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Przerejestrowanie wiąże się z koniecznością powołania Zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej stowarzyszenia.

Termin realizacji
Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Sąd Gospodarczy
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
90-928 Łódź, ul. Pomorska 37
W kwestii wydania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych niezbędnego
do przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe:

Wydział Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji
Urzędu Miasta Łodzi
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5, II piętro, pok. 205

Opłaty

​Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (formularz
  KRS-W20),
 • ​uchwała o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe,
 • ​zaświadczenie o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ​Art. 42a – 42e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.).

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44