Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Procedura na wniosek. Z wnioskiem o ograniczenie może wystąpić inna osoba lub jednostka organizacyjna.
  Ograniczenie następuje na rzecz przedsiębiorcy który uzyskał koncesję na wykonywanie takiej działalności, na czas nie dłuższy niż termin obowiązywania koncesji. Brak terminu do złożenia wniosku.

 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. Prezydent Miasta Łodzi wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podlega wyłączeniu od rozpatrzenia sprawy gdy stroną postępowania jest Miasto Łódź. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

 3. Po wszczęciu postępowania gromadzona jest dokumentacja oraz materiał dowodowy pozwalający na rozstrzygnięcie złożonego wniosku.
  W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wszczęcie postępowania może nastąpić po upływie 2 miesięcy od publicznego ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania.

 4. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniemw Departamencie Gospodarowania Majątkiem.
Oddział Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ograniczenie
 • Pełnomocnictwo - w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez pełnomocnika
 • Dokumenty z przeprowadzonych rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kawecki Piotr (22.08.2018 15:02)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (27.09.2019 10:50)