Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w niżej wymienionych lokalizacjach:

 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi II Wydział Pracy Środowiskowej, ul Grota – Roweckiego 30
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 3, ul. Przemysłowa 7
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 8, pl. Barlickiego 11
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 4, ul. Lubelska 9/11
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 12, ul. Piotrkowska 238
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Paderewskiego 47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Klub Integracji Społecznej, ul. Objazdowa 17

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w niżej wymienionych lokalizacjach:

 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 3,ul. Przemysłowa 7
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 8, pl. Barlickiego 11
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 4, ul. Lubelska 9/11
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 12, ul. Piotrkowska 238
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Paderewskiego 47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Klub Integracji Społecznej, ul. Objazdowa 17

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie:

 • prawa rodzinnego;
 • prawa pracy;
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej;
 • prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawa podatkowego;
 • prawa karnego:
 • inne

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu wpostępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • porady obywatelskie;
 • porady obywatelskie ze sporządzeniem wspólnie z osobą uprawnioną planu działania
 • przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w poniższej tematyce poradnictwa: rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, z zakresu pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwa w ramach interwencji kryzysowej, prawa konsumenta, prawa dziecka, prawa pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz inne.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Informacje uzupełniające

Kadrę świadczącą bezpłatną pomoc prawną stanowią radcowie prawni i adwokaci wskazani przez Izbę Radców Prawnych i Radę Adwokacką oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie.

Miejsce załatwienia

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Łodzi

Umawianie wizyt pod nr tel. +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokument tożsamości

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.),

 • rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz 2492),

 • zarządzenie nr 326/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44