Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. O dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego ubiega się pracodawca, który realizował naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy pracownika młodocianego zgodnie z podpisaną umową o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 2. Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie jest ukończenie przez młodocianego przygotowania zawodowego i zdanie egzaminu.
 3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
 4. Wniosek można złożyć:
  • osobiście
  • za pośrednictwem poczty
  • przez pełnomocnika
 5. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczone przez podmiot, który dokument wydawał lub notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym

Informacje uzupełniające

Pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia Wydziału Edukacji o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 

Termin realizacji

1 miesiąc od złożenia wniosku. W przypadku braku środków płatniczych w budżecie Miasta Łodzi - 1 miesiąc od dnia ich pozyskania z budżetu Wojewody Łódzkiego. (art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

​Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Oddział Organizacji Szkół Publicznych
pok. 207

Opłaty

​Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zamieszkujących na terenie Łodzi - wniosek o dofinansowanie
Szablon dokumentu
 • Kserokopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę
 • ​Kserokopia świadectwa pracy z całego okresu kształcenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę - w przypadku gdy młodociany realizował przygotowanie zawodowe u więcej niż jednego pracodawcy świadectwa pracy ze wszystkich zakładów pracy
 • Dokument potwierdzający uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji zawodowych:
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa czeladniczego młodocianego

lub

  • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu sprawdzającego
 • ​Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki - dotyczy młodocianych uczestników OHP, zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy
 • ​​Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika - kopie dokumentów poświadczone przez podmiot, który dokument wydawał lub notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 • Dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika - kopie dokumentów poświadczone przez podmiot, który dokument wydawał lub notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika w celu prowadzenia przygotowania zawodowego (jeśli przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca)
 • ​Pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy (jeżeli takie pełnomocnictwo posiada)
 • ​Formularz dla ubiegających się o pomoc de minimis
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o wysokości przyznanej pomocy de minimis
Szablon dokumentu
 • ​Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej – jeśli o dofinansowanie ubiega się pracodawca będący wspólnikiem spółki cywilnej
Szablon dokumentu
 • Aktualny wypis zCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Aktualny  wypis z KRS – jeśli pracodawca nie działa na podstawie CEIDG​
 • ​Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666 z późn. zmianami)
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 584 t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2014 r. 232 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz 1575.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 89 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U.2016 poz. 2094 z późn zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2015 poz. 1983 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych – definicja MSP w załączniku 1, definicja produktu rolnego; (Dz. U. L 214 z 9.8.2008)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej WE (Dz.U.UE.L.2004.140.1 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. L 83 z 27.03.1999)
 • Zawiadomienie Komisji - Zapewnienie skutecznego wykonania decyzji Komisji nakazujących państwom członkowskim odzyskanie pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem (Dz. Urz. C 272 z 15.11.2007)
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE 30.3.2010; OJ C 84), art. 107 i kolejne
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 r. poz. 1047)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi przez Wydział Edukacji UMŁ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44