Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej.

 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia może być złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  • Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem platformy ePUAP >>>

 3. Zaświadczenie zawiera treść żądaną przez wnioskodawcę i posiada formę odpowiadającą złożonemu wnioskowi.

 4. Zaświadczenie wydaje się osobie, której dane dotyczą. Dopuszcza się wydanie zaświadczenia innej osobie, ale musi ona posiadać pełnomocnictwo do pobrania zaświadczenia. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

 5. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w ePUAP.

Informacje uzupełniające

 • Zaświadczenie wydaje się pełnoletniej osobie.

 • Pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi w formie pisemnej nie wymaga potwierdzenia za zgodność podpisu przez notariusza.

Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia

Wniosek w postaci papierowej składa się w jednej z lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich:

ul. Zachodnia 47, II piętro, okienko 6
al. Politechniki 32 I piętro, pok. 101
ul. Krzemieniecka 2B, parter, stanowisko 5-9
ul. Piotrkowska 153, parter, pok. 001
al. Piłsudskiego 100, parter, stanowisko 3-5
ul. Piotrkowska 110, parter, stanowisko 1,2

Ponadto przypominamy, że sprawy z zakresu dowodów osobistych można również załatwiać w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od al. Schillera) w godzinach pracy:
od poniedziałku do piątku 8.00 – 19.00 oraz w każdą sobotę 9.00 – 13.00

Opłaty

Skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł
Skarbowa za udzielone pełnomocnictwo, która jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy. 17 zł

W celu uzyskania informacji o zwolnieniu albo niepodleganiu opłacie skarbowej należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z pracownikami urzędu.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto:
GETIN NOBLE Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku S.A. oraz we wpłatomatach Getin Noble Banku S.A., znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, ul. Zachodniej 47, al. Politechniki 32, Krzemienieckiej 2B, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
Szablon dokumentu
Formularz
 • Dowód osobisty (do wglądu) lub
 • Inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • Pełnomocnictwo, jeżeli osoba działa przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty pełnomocnika
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1000),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Wojewody Łódzkiego. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi. Informacja o takiej możliwości jest zawarta w pouczeniu, w postanowieniu.

W piśmie należy powołać się na numer postanowienia, na które osoba składa zażalenie.

W celu wniesienia zażalenia należy dostarczyć:

 • Wypełniony druk wniesienia zażalenia na postanowienie.

 • Inne dokumenty przewidziane odrębnymi przepisami prawa, niezbędne do skutecznego wniesienia zażalenia na postanowienie.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (13.06.2019 10:07)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (02.01.2020 15:30)