Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ubieganie się o dotację w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. W pierwszym kwartale każdego roku ogłaszany jest otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi. Wyłoniony w konkursie operator realizuje (ogłasza, nadzoruje, rozlicza) konkurs na realizację projektów zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi. W konkursie realizowanym przez operatora mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. W otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu dotację mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 3. Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. Ogłoszenie konkursu, formularz oferty, regulamin pracy Komisji Konkursowej, treść zarządzenia ogłaszającego konkurs dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (www.bip.uml.lodz.pl).

 5. Oferty do konkursów ofert składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków Witkac w nieprzekraczalnym terminie podanym w treści ogłoszenia konkursu.

 6. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie podanym w treści ogłoszenia.

 7. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

 8. Oferty ocenia Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi i organizacji pozarządowych.

 9. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl.

Informacje uzupełniające

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zadań, wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na ich realizację, terminów realizacji zadań, terminów składania ofert, itp. każdorazowo określone zostają w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin realizacji każdorazowo określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert ipowołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu. Zazwyczaj termin realizacji zamyka się między marcem a listopadem/grudniem

Miejsce załatwienia

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Oddział ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami

93-590 Łódź, al. Politechniki 32

e-mail: magda.jazdzynska@uml.lodz.pl; boi@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • coroczne zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi

 • zarządzenie Nr 2410/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji”

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej