Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Treść polskiego aktu stanu cywilnego odtwarza się w przypadku nieposiadania przez Urząd Stanu Cywilnego księgi prowadzonej przed dniem wejścia w życie ustawyPrawo o aktach stanu cywilnego tj. od 1 marca 2015 r. (brak księgi w wyniku zaginięcia lub zniszczenia).

Informacje uzupełniające

 • W łódzkich USC znajdują się wszystkie księgi oraz akty stanu cywilnego. Nie zaginął żaden akt ani nie uległ zniszczeniu, więc nie przewiduje się realizacji tej procedury.

 • Jednak mogą być przyjmowane podania o odtworzenie polskiego aktu stanu cywilnego, potwierdzającego zdarzenie spoza Łodzi. Takie podania będą przekazywane właściwym Kierownikom USC.

 • Wniosek o odtworzenie może złożyć:

  • osoba, której akt dotyczy,

  • inna osoba ze względu na swój interes prawny,

  • osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu aktu zgonu (nie dotyczy aktu urodzenia i małżeństwa).

 • Polski akt podlega odtworzeniu jeżeli wydane zostało ZAŚWIADCZENIE o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego zawierające:

  • oznaczenie rodzaju księgi

  • rok lub lata, w których była księga prowadzona

  • oznaczenie USC, w którym księga była przechowywana

  • okoliczności braku księgi

  • oznaczenie wnioskodawcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki
Odtworzenie dokonywane jest w formie czynności materialno-technicznej.

Miejsce załatwienia

 • Wniosek do wybranego przez Wnioskodawcę Kierownika USC.
 • Odtworzenie treści aktu dokonywane jest przez kierownika właściwego do przechowywania brakującej księgi lub który sporządził brakujący akt.

Warunkiem osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi jest wyznaczenie terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl.
Otrzymana wiadomość SMS/e-mail potwierdza skuteczne zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa (wnoszona przy składaniu wniosku o odtworzenie – po dokonaniu czynności wydany zostaje odpis zupełny aktu) 39 zł

Numer konta do wniesienia opłaty: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie o odtworzenie aktu stanu cywilnego składa się
  • osobiście
  • korespondencyjnie za pośrednictwem konsula
  • za pośrednictwem pełnomocnika (opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, chyba że udzielone zostanie m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu (...), zgodnie z tabelą opłat skarbowych – część IV załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej)
  • elektronicznie - podania przesłanego w postaci elektronicznej (art. 63§3a kpa)
   • opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
   • przez ePUAP - elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (UWAGA! Podanie złożone w formie elektronicznej bez dokumentów oryginalnych będzie zawierało braki formalne).
 • Podstawę odtworzenia stanowić mogą:
  • odpis zupełny aktu stanu cywilnego
  • akta zbiorowe rejestracji
  • odpis księgi, jeżeli został sporządzony
  • inne dokumenty zawierające dane wymagane do odtworzenia.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wys. 39 zł

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r., Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U.2020, poz.463),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020, poz.256).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem kierownika USC w przypadku decyzji odmownej.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego