Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. ​Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek.
 2. Organ po analizie złożonej dokumentacji:
  • sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków).
  • sporządzi decyzję, którą zatwierdzi dokumentację geologiczną, bądź odmówi jej zatwierdzenia (od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wnoszone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi).
 3. Jeżeli dokumentacja geologiczna, nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia – art. 93 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego.

Informacje uzupełniające

Zmiany dokumentacji geologicznej dokonuje się poprzez sporządzenie dodatku do dokumentacji geologicznej złoża, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej.

Termin realizacji

do 30 dni, a w skomplikowanych przypadkach do 60 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
sekretariat pok. 42
pok. 64

Opłaty

Opłata za wydanie decyzji
10,00 zł
Opłata od złożonego pełnomocnictwa
17,00 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016,
z adnotacją: dot. wydania decyzji w sprawie dokumentacji geologicznej

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​Wniosek
 • Pełnomocnictwo przygotowane zgodnie z art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (jeżeli strona występuje przez pełnomocnika)
 • Cztery egzemplarze dokumentacji geologicznej lub dodatku w formie papierowej  opracowane zgodnie z art. 89 lub 90 lub 91 i 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 2126 – ze zmianami)
 • Cztery egzemplarze dokumentacji geologicznej złożowej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej lub dodatku , sporządzone na elektronicznym nośniku danych
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej​
 • ​Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 1257 - ze zmianami),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.  poz. 2126 – ze  zmianami).

Tryb odwoławczy

​Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ – 14 dni od daty doręczenia decyzji. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania , decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44