Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydawanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie koncesji następuje na wniosek.

Organ po analizie złożonego wniosku koncesyjnego wraz dwoma egzemplarzami projektu robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopaliny:

 • sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków),
 • zawiadomi strony postępowania o jego wszczęciu,
 • sporządzi pisma, którymi wystąpi do organów administracji geologicznej i górniczej o uzgodnienia,
 • sporządzi decyzję, którą udzieli stosownej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopaliny, bądź odmówi jej wydania.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

60 dni

(do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu)

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
sekretariat pok. 42
pok. 64

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

opłata skarbowa od koncesji 616 zł
opłata za pełnomocnictwo 17 zł


Numer konta bankowego do wniesienia opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, z adnotacją dot. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża
 • Pełnomocnictwo (jeżeli strona występuje przez pełnomocnika)
 • Wszystkie niezbędne załączniki wymienione w przepisach Prawa geologicznego i górniczego (w dwóch egzemplarzach)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 868 – ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania , decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa