Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych w ramach postępowania o pozwoleniu na budowę

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Postępowanie w sprawie rozpoczyna się po dostarczeniu kompletu dokumentów.
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub za pełnomocnictwem.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta dla opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Charakterystyka obiektu
 • Projekty zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie
 • Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
 • Propozycje rozwiązań zamiennych
 • Pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
W przypadku działania przez pełnomocnika:
 • Pełnomocnictwo
W zależności od potrzeb:
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • Pozytywna opinia innych zainteresowanych organów

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 9 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:18)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:18)