Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych wymagających wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub za pełnomocnictwem.
 3. W imieniu osób fizycznych i prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych oświadczenie o prawie do terenu na cele budowlane może wypełnić i podpisać pełnomocnik.
 4. Wniosek o wydanie decyzji zarówno w imieniu osób fizycznych, prawnych jak i wspólnot mieszkaniowych może podpisać pełnomocnik.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

65 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Architektoniczno-Budowlane I-V
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Decyzja Uzależnione od powierzchni obiektu, na który zostaje wydane pozwolenie na budowę, nie więcej niż 269,50 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta do wniesienia opłaty skarbowej 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na budowę
Szablon dokumentu
 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane
 • W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr. 213 poz. 1397- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Szablon dokumentu
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647)
 • Specjalistyczne opinie, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • W przypadku zmiany sposobu użytkowania, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń – ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Uwaga!

W trakcie postępowania mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, określone w treści wniosku

Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 28 i art. 34 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji, jeśli służy stronie, składane jest do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:24)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:25)