Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
  2. Sprawę można załatwić osobiście lub za pełnomocnictwem.

Informacje uzupełniające

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a ustawy Prawo budowlane).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Do określonego wyżej terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kpa).

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Zatwierdzenie projektu budowlanego 47,00 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
Szablon dokumentu
  • Cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego
  • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Uwaga!
W trakcie postępowania mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, określone w treści wniosku.

Szablon dokumentu
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji służy stronie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:27)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:28)