Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zwrot prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty gdy ustanie przyczyna o zatrzymaniu prawa jazdy oraz gdy dłużnik alimentacyjny przez ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

 2. Osoba ubiegająca się o zwrot prawa jazdy zatrzymanego na wniosek organu właściwego dłużnika występuje do właściwego ze względu na adres zamieszkania Starosty z wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

 3. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

 4. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami rozpatrywane są w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro) .

  Warunkiem złożenia wniosku jest:

  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl/ - (grupa sprawy - Z)

  • Pobranie biletu "V" z „automatu biletowego” znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

  • Zgodność Numeru PESEL wprowadzonego w momencie pobierania biletu z numerem PESEL osoby, której wniosek dotyczy.

   Warunkiem realizacji wniosku jest ustanie przyczyny zatrzymania tzn. nadesłanie przez organ właściwy dłużnika wniosku stanowiącego postawę uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

   W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz umówieniu ponownej wizyty przez Internet.

 5. Po złożeniu przez stronę wniosku urzędnik dokonuje weryfikacji czy ustała przyczyna zatrzymania prawa jazdy. Jeżeli weryfikacja przebiegła pozytywnie urzędnik dokonuje zwrotu prawa jazdy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprawa załatwiana jest w ciągu 7 dni po otrzymaniu dokumentów przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Call Center – telefoniczna informacja UMŁ
telefon +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwrot prawa jazdy
  Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, H wniosku, strona 2: D, E, F, G wniosku
Szablon dokumentu
 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport)
 • Cudzoziemiec - zaświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązku nałożonego na cudzoziemców ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44