Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Rozszerzenie uprawnienia diagnosty

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rozszerzenia uprawnienia diagnosty (zmiany uprawnienia) następuje na wniosek – wnioskodawca składa wniosek w sekretariacie Wydziału (pokój B5) osobiście lub przez pełnomocnika.

 2. Stosowną decyzję administracyjną wydaje starosta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

 3. Jeżeli wniosek jest niekompletny urzędnik wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Informacje uzupełniające

 • W przypadku rozszerzania (zmiany) zakresu uprawnienia diagnosty wnioskodawca zwraca oryginał dotychczasowego uprawnienia.
 • Warunkiem koniecznym dla merytorycznego rozpatrzenia wniosku jest zamieszkiwanie wnioskodawcy na terenie Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Nadzoru i Kontroli
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
pokój B-14

Opłaty

Wydanie rozszerzonego (zmienionego) uprawnienia diagnosty 10,00 zł
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17,00 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w placówce Getin Noble Bank S. A. w Łodzi zlokalizowanej w budynku Wydziału lub przelewem na konto.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rozszerzenie (zmianę) udzielonego uprawnienia diagnosty
Szablon dokumentu
 • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów
 • Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44