Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Dokonanie darowizny nieruchomości Miasta na cele publiczne

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny,
 2. analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Miasta (wykluczenie obowiązku zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz dawnych właścicieli, wykluczenie istnienia postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących tytułu własności Skarbu Państwa),
 3. wystąpienie do merytorycznie właściwych Wydziałów UMŁ i jednostek o wydanie opinii o możliwości dokonania darowizny (istnienia przeciwwskazań), z punktu widzenia zadań realizowanych przez te jednostki i zamierzeń inwestycyjnych Miasta,
 4. po uzyskaniu pozytywnych opinii – zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości,
 5. uzyskanie zgody Rady Miejskiej w Łodzi na przekazanie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz wnioskodawcy, wyrażonej w formie uchwały,
 6. przygotowanie i podpisanie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz wnioskodawcy,
 7. przygotowanie i podpisanie pomiędzy Miastem i wnioskodawcą, protokołu z rokowań, stanowiącego podstawę do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego,
 8. zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Informacje uzupełniające

 • Postępowanie wszczyna się na wniosek.
 • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania.
 • Wniosek powinien być opatrzony podpisem strony oraz powinien zostać złożony w oryginale.
 • W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu.

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Oddział Zbywania Nieruchomości Gospodarczych
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Opłaty

​Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​Informacja o ochronie danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 6, art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy

​Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44