Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Podatek leśny - naliczenie (osoby fizyczne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. ​Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów leśnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy),
  • druk IL-1 „Informacja w sprawie podatku leśnego”
  • druk ZL-1/A „Dane o nieruchomościach leśnych”,
  • druk ZL-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym”.
 2. Dokumenty składa się w formie papierowej lub elektronicznie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
 3. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów leśnych.
 4. Ustawowe terminy płatności zobowiązania podatkowego: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada lub 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje uzupełniające

 • ​Deklaracja na podatek leśny może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).
 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 333).
 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Termin realizacji
30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 433

Telefony:
+48 (42) 638-50-29,
+48 (42) 638-56-62

Dokumenty można składać również w następujących siedzibach Urzędu Miasta Łodzi:

 • ul. Zachodnia 47 pok. 12 (Kancelaria)
 • al. Politechniki 32 pok. 005 (Kancelaria)
 • ul. Krzemieniecka 2B pok. 116 (Kancelaria)
 • ul. Piotrkowska 153 pok. 203 (Kancelaria)
 • al. Piłsudskiego 100 pok. 18 (Kancelaria)
 • ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)

Opłaty

Opłata skarbowa:

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:
GETIN Noble Bank SA w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Podatek należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej dla danej nieruchomości
W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podatek należy wpłacać na niżej podany  numer konta:
Bałuty: Getin Bank S.A. 90 1560 0013 2025 0000 0084 0010
Górna: Getin Bank S.A. 11 1560 0013 2026 0000 0097 0004
Polesie: Getin Bank S.A. 42 1560 0013 2011 0000 0101 0063
Widzew: Getin Bank S.A. 15 1560 0013 2025 0000 0127 0003
Śródmieście: Getin Bank S.A. 43 1560 0013 2025 0000 0114 0004

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​Dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów leśnych (np. akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów)
 • ​​IL-1 „Informacja w sprawie podatku leśnego”
Szablon dokumentu
Formularz
 • ​ZL-1/A „Dane o nieruchomościach leśnych”
Szablon dokumentu
 • ​​ZL-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym"
Szablon dokumentu
 • ​Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • ​Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ​ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2017, poz.1821),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.),
 • uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów, formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Tryb odwoławczy

​Organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Oddziału Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego Wydziału Finansowego Departamentu Finansów Publicznych UMŁ.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44