Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Podatek od nieruchomości – naliczenie (osoby fizyczne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. ​Podatek od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy)
  • IN-1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”
  • ZN-1/A „Dane o nieruchomościach”
  • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości”
 2. Dokumenty składa się w formie papierowej lub elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. Ustawowe terminy płatności zobowiązania podatkowego: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada lub 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje uzupełniające

Podatnicy podatku od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Przedmioty opodatkowania:
budynki lub ich części
 • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
 • budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami.
Podstawa opodatkowania:
dla gruntów
 • podstawą opodatkowania jest powierzchnia, jaka figuruje w Ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez „Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi” – ul. Traugutta 21/23;
dla budynków
 • podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40 m–2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się,
dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • podstawą opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa określona przez podatnika.
Powstanie obowiązku podatkowego:
 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Zgłoszenie obowiązku podatkowego
Osoby fizyczne:
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy),
 • IN–1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”,
 • ZN-1/A „Dane o nieruchomościach”,
 • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości”
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).
 • Wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1P) oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tego pełnomocnictwa (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 333).
 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Termin realizacji
30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
IV piętro

 • Dzielnica Łódź-Bałuty
  pok. 423, 425, 426
  mieszkania - tel.: +48 (42) 638-50-18, +48 (42) 638-50-48, +48 (42) 638-51-84
  nieruchomości - tel.: +48 (42) 638-50-38, +48 (42) 638-50-39
 • Dzielnica Łódź-Górna
  pok. 406, 407, 408
  mieszkania - tel.: +48 (42) 638-56-66, +48 (42) 638-56-61, +48 (42) 638-56-64
  nieruchomości - tel.: +48 (42) 272-63-57, +48 (42) 638-53-75
 • Dzielnica Łódź-Polesie
  pok. 413, 411
  tel.: +48 (42) 638-52-26, +48 (42) 638-52-65
 • Dzielnica Łódź- Śródmieście
  pok. 417
  tel.: +48 (42) 638-57-68
 • Dzielnica Łódź- Widzew
  pok. 435, 436
  tel.: +48 (42) 638-53-71, +48 (42) 638-53-90, +48 (42) 638-53-46
Pobieranie i składanie wniosków, deklaracji, dokumentów możliwe również w:
 • Łódź Bałuty ul. Zachodnia 47
  Pobieranie - parter Informacja pok. 10
  Składanie - parter Kancelaria pok. 12
 • Łódź Górna al. Politechniki 32
  Pobieranie - parter Informacja
  Składanie - parter Kancelaria pok. 005
 • Łódź Polesie ul. Krzemieniecka 2B
  Pobieranie - parter Informacja
  Składanie - I piętro Kancelaria pok. 116
 • Łódź Śródmieście ul. Piotrkowska 153
  Pobieranie - parter Informacja lub pok. 220
  Składanie - II piętro Kancelaria pok. 203
 • Łódź Widzew al. Piłsudskiego 100
  Pobieranie - parter Informacja pok. 17
  Składanie - parter Kancelaria pok. 18
 • Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych
  90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
  Pobieranie i składanie – parter Kancelaria pok. 004

Opłaty

Opłata skarbowa:

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
17 zł
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:
GETIN Noble Bank SA w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.
Podatek należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej dla danej nieruchomości.
W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podatek należy wpłacać na niżej podany numer konta:
Bałuty: Getin Bank S.A. 90 1560 0013 2025 0000 0084 0010
Górna: Getin Bank S.A. 11 1560 0013 2026 0000 0097 0004
Polesie: Getin Bank S.A. 42 1560 0013 2011 0000 0101 0063
Widzew: Getin Bank S.A. 15 1560 0013 2025 0000 0127 0003
Śródmieście: Getin Bank S.A. 43 1560 0013 2025 0000 0114 0004

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy)
 • ​​IN-1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”
Szablon dokumentu
Formularz
 • ​ZN-1/A „Dane o nieruchomościach”
Szablon dokumentu
 • ​​ZN-1/B „Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości”
Szablon dokumentu
 • ​Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • ​Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2017 poz. 1785),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.),
 • uchwała Nr XXXVII/961/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP,
 • uchwała Nr XLV/1178/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Tryb odwoławczy

​Organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Oddziału Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44