Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Dokonywanie wpisu oraz zmian wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. ​​Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Wpisu do rejestru oraz jego zmiany dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku.​

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

7 dni​

Miejsce załatwienia

​​Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
Oddział Gospodarki Odpadami
sekretariat pok. 114
pok. 104​

Opłaty

wniosek o dokonanie wpisu
50,00 zł
zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej (jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności)
25,00 zł
opłata za pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
17,00 zł
Opłatę skarbową wnosi się na konto: Urząd Miasta Łodzi – Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych : 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​​Wypełniony wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przygotowany na podstawie art. 9c ust 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)​
Szablon dokumentu
 • ​​Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku​
 • ​​Dowód uiszczenia opłaty skarbowej​
 • ​​Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości​
Szablon dokumentu
 • ​Pełnomocnictwo (przygotowane zgodnie z art. 33 KPA), jeżeli strona działa przez pełnomocnika​
 • ​Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie​​​

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ​art.9c ust 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
 • art. 64-74 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1829 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań  zakresie odbierabnia odpadów komunalnych os właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz 122)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Tryb odwoławczy

​​Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44