Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w 28 punktach, w 14 lokalizacjach:

 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 3, ul. Przemysłowa 7
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 8, pl. Barlickiego 11
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 4, ul. Lubelska 9/11
 • Zarząd Lokali Miejskich Rejon Obsługi Najemców 12, ul. Piotrkowska 238
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi II Wydział Pracy Środowiskowej, ul Grota – Roweckiego 30
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Paderewskiego 47
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Klub Integracji Społecznej, ul. Objazdowa 17

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które nie ukończyły 26 lat,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży
Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez zaświadczenie, legitymację czy dokument tożsamości bądź jak w przypadku osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą, klęską czy awarią techniczną należy złożyć oświadczenie, ​a w przypadku kobiet w ciąży – dokument potwierdzający ciążę.
Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie: 
 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Informacje uzupełniające

​Kadrę świadczącą bezpłatną pomoc prawną stanowią radcowie prawni i adwokaci wskazani przez Izbę Radców Prawnych i Radę Adwokacką oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie.

Termin realizacji

niezwłocznie

Miejsce załatwienia

 • Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Łodzi znajduje się w sekcji Dokumenty

Opłaty

​brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​dokument tożsamości
 • ​zaświadczenie o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej
 • ​legitymacja kombatanta lub weterana
 • ​Karta Dużej Rodziny
 • ​dokument potwierdzający ciążę
 • Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Łodzi
Szablon dokumentu
 • ​Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. Dz.U. 2017 r. poz. 2030),

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. 2015 r. poz. 2186),

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. 2016 r. poz. 2227),

 • Zarządzenie nr 8891/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna

Tryb odwoławczy

​Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44