Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Rozliczenie należności i wpłat - z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Łódź

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

​Rozliczanie należności i wpłat dokonywanych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Łódź.

Informacje uzupełniające

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • działki budowlane będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych o nazwiskach na literę A–K
  pok. 019/3
 • działki budowlane będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych o nazwiskach na literę L–Ż
  pok. 019/5
 • działki budowlane będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych)
  pok. 019/2
 • działki pod domami jednorodzinnymi
  pok. 019/3
 • działki zabudowane i niezabudowane będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych
  pok. 019/5
 • działki pod garażami
  pok. 019/1
 • działki pod lokalami użytkowymi
  pok. 019/2
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: A, C, D, F
  pok. 019/6
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: B, G
  pok. 020
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: H, S
  pok. 020
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: J, K
  pok. 019/5
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: E, I, W
  pok. 019/6
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: L, M
  pok. 019/6
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: N, O, U
  pok. 019/5
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: Ł, T, Z, Ź, Ż
  pok. 020
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: P
  pok. 019/5
 • działki pod lokalami mieszkalnymi ulice na literę: Pow, R
  pok. 019/6

Miejsce załatwienia

​Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych
Oddział Dochodów z Użytkowania Wieczystego
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5

Telefony:
działki budowlane będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych:
nazwiska na literę  A–K, pok. 019/3, tel.: +48 (42) 638-43-39
nazwiska na literę L–Ż, pok. 019/5, tel.:  +48 (42) 638-42-64
 
działki budowlane będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych):
pok. 019/2, tel.: +48 (42) 638-42-10
działki pod domami jednorodzinnymi:
pok. 019/3, tel.: +48 (42) 638-43-39  
działki zabudowane i niezabudowane będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych:
pok. 019/5, tel. +48 (42) 638-42-64
działki pod garażami:
pok. 019/1, tel. +48 (42) 638-45-21
działki pod lokalami użytkowymi:
pok. 019/2, tel. +48 (42) 638-42-10
działki pod lokalami mieszkalnymi:
ulice na literę: A, C, D, F, pok. 019/6,  tel.:+48 (42) 638-46-27
ulice na literę: B, G,  pok. 020,  tel.: +48 (42) 638-46-37  
ulice na literę: H, S,  pok. 020,  tel.: +48 (42) 272-63-54   
ulice na literę: J, K,   pok. 019/5, tel.: +48 (42) 638-42-94   
ulice na literę: E, I, W,  pok. 019/6, tel.:  +48 (42) 638-45-24
ulice na literę: L, M,    pok. 019/6, tel.: +48 (42) 638- 56-63   
ulice na literę: N, O, U,   pok. 019/5, tel.: +48 (42) 638-45-88
ulice na literę: Ł, T, Z, Ź, Ż,  pok. 020, tel.: +48 (42) 638-52-23  
ulice na literę: P,   pok. 019/5, tel.: +48 (42)638-54-21   
ulice na literę: Pow, R,  pok. 019/6, tel.: +48 (42) 638-42-95 

Opłaty

​Wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Łódź  należy dokonywać  na rachunek:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
Oddział Dochodów z Użytkowania Wieczystego
GETIN NOBLE BANK SA w ŁODZI
31 1560 0013 2026 0000 0068 0002

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ​art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.),
 • art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
 • art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1053 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760),
 • Zasady rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miasta Łodzi (załącznik do zarządzenia Nr 866/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2015 r.).

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44