Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

​Postępowanie o aktualizację opłaty rocznej jest postępowaniem cywilnoprawnym prowadzonym na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu.

Strona umowy (właściciel - Miasto Łódź lub użytkownik wieczysty) wszczynająca postępowanie o aktualizację opłaty rocznej winna udowodnić, że nastąpiła zmiana wartości nieruchomości i przygotować dowód w postaci operatu szacunkowego.

Użytkownik wieczysty winien złożyć wniosek o aktualizację opłaty rocznej wraz z aktualną wyceną
prawa własności przedmiotowej nieruchomości.

Następuje wówczas:

  • sprawdzenie czy od ostatniej aktualizacji upłynął 3 letni okres – zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się nie częściej niż raz na 3 lata,
  • wszczęcie wewnętrznej procedury polegającej na analizie przedłożonego przez użytkownika wieczystego oszacowania nieruchomości,
  • jeżeli przedłożony operat szacunkowy nie budzi wątpliwości następuje wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej i ustalenie nowej poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym złożono wniosek o aktualizację wraz z dowodem w postaci operatu szacunkowego,
  • jeżeli użytkownik wieczysty nie udowodnił, że nastąpiła zmiana wartości nieruchomości właściciel nieruchomości może odmówić aktualizacji opłaty rocznej a użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od otrzymania odmowy złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie, że odmowa (przez właściciela nieruchomości – Miasto Łódź) aktualizacji opłaty rocznej jest nieuzasadniona. Wniosek należy złożyć na pośrednictwem właściwego organu.

Informacje uzupełniające

​Aktualizację opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste (z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego) następuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym złożono wniosek i udowodniono zmianę wartości gruntu.

Aktualizacja opłaty rocznej następuje od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym użytkownik wieczysty złoży wniosek wraz z dowodem w postaci operatu szacunkowego.

Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty rocznej spoczywa na użytkowniku wieczystym.

Termin realizacji:

Niezwłocznie, w kolejności składania wniosków

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem,
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, ​pokój 251, 251A, 252, 252A, 254

Opłaty

​Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • ​Wniosek użytkownika wieczystego o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej,
  • Aktualna wycena prawa własności nieruchomości, której dotyczy postępowanie sporządzona do celu aktualizacji opłaty rocznej

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ​Art. 77 i 81 w związku z art. 79 i art. 80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

​Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożony w terminie 30 dni od daty otrzymania oświadczenia Prezydenta Miasta Łodzi. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego organu.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44