Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Aktualizacja opłat rocznych za trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach Skarbu Państwa

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w trwałym zarządzie. Brak terminu do złożenia wniosku.
  2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.
  3. Wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia zaktualizowanej opłaty określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym na zlecenie Skarbu Państwa. Wysokość może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.
  4. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się według dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
  5. Nowa wysokość opłaty obowiązuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w  którym decyzja stała się ostateczna i powinna być wnoszona w terminie do  31 marca każdego roku kalendarzowego.
  6. Po zebraniu materiału dowodowego w toku postępowania – informacja do  jednostki/Strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji – art. 10 Kpa.
  7. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której Stronie przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Informacje uzupełniające

​Procedura dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Termin realizacji
1 miesiąc - z powodu uzasadnionych przyczyn, może być wskazany nowy termin zakończenia postępowania. Z tego samego powodu postępowanie może zostać zawieszone.

Miejsce załatwienia

​Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pok. 347

Opłaty

​Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w zależności od przeznaczenia nieruchomości ustalana jest według stawki procentowej - od 0,1% do 1% - od wartości nieruchomości, określanej w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

nr konta bankowego do opłat: 91 1560 0013 2026 0026 9540 1002 w GETIN NOBLE Bank S.A. Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • ​Ewentualny wniosek jednostki zawierający informacje o położeniu i powierzchni nieruchomości, czasie trwania prawa trwałego zarządu, potwierdzone za zgodność z  oryginałem dane techniczne budynku/budynków, ujęte w książce budowlanej lub projekcie budowlanym obiektu.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2017 r., poz. 1257 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i  prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44