Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów infrastruktury technicznej na rzecz innego podmiotu

OPIS SPRAWY

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością składa jedynie podmiot przyjmujący warunki decyzji.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz decyzję

w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa wymaga opłaty
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • wczasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).

 2. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie (art. 35 § 2 K.p.a.).

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Infrastruktury
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Telefony do pracowników:

 • Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40
 • Oddział Infrastruktury +48 (42) 638-43-64

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Przeniesienie decyzji 90,00 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie
  • e-budownictwo
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przeniesienie decyzji
druk do pobrania
formularz elektroniczny (e-budownictwo)
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
druk do pobrania
formularz elektroniczny (e-budownictwo)
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę)
 • Oświadczenie podmiotu, na którego rzecz jest przenoszona decyzja, o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
Do wglądu:
 • dziennik budowy - w celu weryfikacji ważności decyzji

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY