Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę @

OPIS SPRAWY

Budowa obiektu budowlanego lub wykonywanie robót budowlanych co do zasady wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeżeli działka, na której będzie realizowana budowa znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić o wypis i wyrys z miejscowego planu, w innym przypadku o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeżeli działka, na której będzie realizowana budowa jest działką rolną lub leśną, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy wystąpić o wyłączenie jej z produkcji rolnej (do Łódzkiego Ośrodka Geodezji) lub leśnej (do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych).

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

z opłaty są zwolnione wnioski dotyczące budownictwa mieszkaniowego

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz decyzję

w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa wymaga opłaty
 • wczasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 65 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V
ul. Al. Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź

Telefony do pracowników:

 • Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40
 • Sekretariat WUiA - oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V +48 (42)638-43-51
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany I- Śródmieście +48 (42) 638 47 83
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany II- Bałuty +48 (42) 638 57 32
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany III- Widzew +48 (42) 638 52 48
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany IV- Górna +48 (42) 272 63 49
 • Oddział Architektoniczno – Budowlany V- Polesie +48 (42) 272 63 97

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-54-40

Pocztą elektroniczną: wuia@uml.lodz.pl

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia
Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:
1. na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
a. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej
1 zł 1) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
- nie więcej niż 539 zł
b. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł
c. innego budynku 48 zł
d. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
e. budowli związanych z produkcją rolną 112 zł
f. innych budowli 155 zł
g. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
2. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych 50% stawek określonych w pkt 1
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Zopłaty skarbowej wyłączona jest decyzja dotycząca budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • e-budownictwo

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na budowę (budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz innego obiektu budowlanego niż budynek mieszkalny jednorodzinny)

druk do pobrania


formularz elektroniczny (e-budownictwo)
 • W postaci papierowej -  trzy egzemplarze zamiennego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk do pobrania


formularz elektroniczny (e-budownictwo)


 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię
 • W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • W trakcie postępowania mogą być wymagane dodatkowe dokumenty: pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY