Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie pozwolenia na budowę obiektów infrastruktury technicznej @

OPIS SPRAWY

Budowa obiektu budowlanego lub wykonywanie robót budowlanych co do zasady wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, za wyjątkiem inwestycji, które wymagają zgłoszenia.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

na wskazane konto bankowe

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz decyzję

w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa wymaga opłaty
 • w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie decyzji listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 65 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Infrastruktury
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Telefony do pracowników:

 • Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40
 • Oddział Infrastruktury +48 (42) 638 43 64

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-54-40

Pocztą elektronicznej: wuia@uml.lodz.pl

Opłaty
Rodzaj opłaty wzależności od długości sieci, drogi:
Wysokość opłaty
Pozwolenie - powyżej 1 kilometra 2143,00 zł
Pozwolenie - do 1 kilometra 105,00 zł
Inne budowlane (np. zjazd, parking) 155,00 zł
Studnie i urządzenia do usuwania nieczystości 20,00 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • e-budownictwo

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na budowę (budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz innego obiektu budowlanego niż budynek mieszkalny jednorodzinny)

druk do pobrania


formularz elektroniczny (e-budownictwo)
 • W postaci papierowej - trzy egzemplarze zamiennego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

druk do pobrania


formularz elektroniczny (e-budownictwo)
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię
 • W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • W trakcie postępowania mogą być wymagane dodatkowe dokumenty: pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY