Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Nieodpłatne przyjmowanie odpadów od mieszkańców Miasta Łodzi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - ul. Kasprowicza 10

OPIS SPRAWY

Punkt przyjmuje odpady bezpłatnie, przywiezione transportem własnym przekazującego odpady.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wjedź na teren PSZOK

KROK 2

Czekaj na weryfikację odpadów

pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów

KROK 3

Zdeponuj odpady we wskazanym miejscu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • podczas przyjmowania odpadu pracownik PSZOK sprawdza czy osoba oddająca odpad jest mieszkańcem Łodzi
 • pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu
 • każdy mieszkaniec Łodzi może dostarczyć odpady, wytworzone wyłącznie w gospodarstwie domowym, nie więcej niż 200 kg jednorazowo (1500 kg miesięcznie) odpadów wielkogabarytowych lub budowlanych i rozbiórkowych oraz zużyte opony do 4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe.
 • pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Dostarczone odpady musza być posortowane rodzajowo wg następujących grup:

  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
   • urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),
   • telewizory i monitory,
   • pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne:
    • wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.),
    • małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.),
    • sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.),
    • sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.),
    • oprawy oświetleniowe,
    • narzędzia elektryczne,
    • zabawki elektryczne,
   • baterie i akumulatory,
   • zużyte świetlówki.
  • przeterminowane leki,
  • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach,
  • drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki),
  • opakowania ze szkła,
  • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding),
  • zużyte opony samochodów osobowych ( 4 szt. na gospodarstwo),
  • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki),
  • opakowania z papieru i tektury (kartony),
  • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu),
  • opakowania z metali (puszki),
  • odzież,
  • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów,
  • odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście),
  • tekstylia, opakowania z tekstyliów,
  • odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,
  • strzykawki insulinowe
  • odpady kuchenne (organiczne z kuchni np. obierki)
 2. Podczas przyjmowania odpadu pracownik PSZOK sprawdza czy osoba oddająca odpad jest mieszkańcem Łodzi. Weryfikacja następuje m.in. poprzez sprawdzenie rejestracji pojazdu przywożącego odpad lub oświadczenie mieszkańca Łodzi.

 3. Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują miejsce, gdzie należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić.

 4. Każdy mieszkaniec Łodzi może dostarczyć ww. odpady, wytworzone wyłącznie w gospodarstwie domowym, nie więcej niż 200 kg jednorazowo odpadów wielkogabarytowych lub budowlanych i rozbiórkowych.

 5. Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej pracownik PSZOK może odmówić bezpłatnego ich przyjęcia.

 6. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

 7. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Informacje uzupełniające
 1. Odpady przywożone przez mieszkańców dostarczane są na paletę dostaw lub w inne miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów.

 2. Odpady ważone są na wadze przemysłowej lub wadze samochodowej.

 3. Pracownik przyjmując odpady określa je odpowiednim kodem (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)).

 4. Odpad są umieszczane przez pracownika w odpowiednim miejscu magazynowym odpadów zgodnie z klasyfikacją odpadu lub zostaje umieszczony zgodnie z klasyfikacją w odpowiednim kontenerze.

 5. Ilość dostarczonych odpadów nie może świadczyć np. o likwidacji działalności gospodarczej i musi wskazywać na średnią ilość wytwarzanych odpadów przez jedno gospodarstwo domowe.

 6. Odpady niebezpieczne są magazynowane w atestowanych pojemnikach umieszczonych na podłożu betonowym.

 7. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

  • materiały zawierające azbest,
  • szyby samochodowe,
  • szkło zbrojone i hartowane,
  • zanieczyszczony styropian budowlany,
  • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
  • odpady w opakowaniach cieknących,
  • kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
  • zmieszane odpady komunalne,
  • papa.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

PSZOK przyjmuje odpady:

w poniedziałki, środy, czwartki i piątki - w godzinach 8.00 – 17.00
we wtorki w godzinach 8.00 – 20.00
w soboty w godzinach 8.00 – 12.00

Miejsce załatwienia

Zarząd Gospodarowania Odpadami
Oddział ds. Zagospodarowania Odpadów
ul. Kasprowicza 10
92-781 Łódź

Telefony:

 • (42) 640-48-57 Oddział Kompostownia
 • (42) 648-41-62 Odział Składowisko Kasprowicza

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 3 ust 2 pkt 5 i ust. 2b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284)

 • §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 71)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Gospodarowania Odpadami
Komórka
Oddział ds. Zagospodarowania Odpadów
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY