Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Przyjmowanie zgłoszenia do eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego

OPIS SPRAWY

Rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego wymaga wcześniejszego zgłoszenia instalacji do eksploatacji.

Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty umożliwiające weryfikację zgodności planowanej eksploatacji instalacji z przepisami prawa lub zawrzeć w nim informacje wynikające z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż zgłoszenie i załączniki

W siedzibie Wydziału lub elektronicznie

KROK 2

Czekaj na informację

Wezwanie do uzupełnienia braków, decyzję o sprzeciwie

KROK 3

Rozpocznij eksploatację

Po upływie 30 dni od zgłoszenia – w przypadku braku odpowiedzi

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • możliwość przesłania zgłoszenia wraz z załącznikami w formie elektronicznej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Rozpoznanie sprawy następuje po złożeniu zgłoszenia (wraz z załącznikami umożliwiającymi organowi weryfikację zgodności planowanej eksploatacji instalacji z przepisami prawa).
 2. Organ po analizie złożonej dokumentacji:
  • sporządzi wezwanie, jeżeli zgłoszenie nie będzie spełniało wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków),
  • sporządzi pismo, w którym poinformuje zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia

   Uwaga: Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 Prawa ochrony środowiska, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji instalacji. Wydanie zaświadczenia z urzędu nie jest obligatoryjne.
   lub
  • sporządzi decyzję, w której wniesie sprzeciw do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Informacje uzupełniające

W związku ze stanem epidemii /ew. zagrożenia epidemicznego/ ogłoszonym z powodu COVID-19, wizyta w Urzędzie jest możliwa po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu takiego spotkania z pracownikiem Wydziału - tel. 42 272-63-30, 42 638-47-56, 42 638-47-11

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pokój nr 73

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-63-30, +48 (42) 638-47-56, +48 (42) 638-47-11

Pocztą elektroniczną: srodowisko@uml.lodz.pl

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata skarbowa od złożonego dokumentu pełnomocnictwa 17,00 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku,z adnotacją "przydomowa oczyszczalnia ścieków (adres)".

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie lub osobiście:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   al. Piłsudskiego 100
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Zgłoszenia można składać w ciągu całego roku, minimum 30 dni przed datą planowanego rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

Wymagane dokumenty

 • Przyjęcie zgłoszenia instalacji do eksploatacji następuje „na wniosek” - zgłoszenie, do którego dołącza się:
 • Pełnomocnictwo (jeżeli prowadzący instalację występuje przez pełnomocnika), przygotowane zgodnie z art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • kopię przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie dla potrzeb gospodarstwa domowego lub rolnego oczyszczalni ścieków lub kopię pozwolenia na budowę, w którym ujęto zamiar budowy ww. oczyszczalni ścieków
 • projekt (techniczny, budowlany) dotyczący przydomowej oczyszczalni ścieków lub odrębne opracowanie zawierające informacje, o jakich mowa w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
 • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną obiektu i/lub oświadczenie kierownika robót, o zgodności przeprowadzonych robót z projektem technicznym/budowlanym, o jakim mowa w tiret trzecie
 • dokument określający sprawność wykonanej instalacji, poprzez wykazanie w nim najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do ziemi z tej instalacji
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, jeżeli jest wymagana

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.735)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 ze zm.)

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311)

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

 • Uchwała Nr XXXIV/1134/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łódź (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 31.12.2020 r., poz. 7240).

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
w terminie 14 dni od daty doręczenia, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się, w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostatecznai prawomocna.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY