Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zaświadczeń o zaleganiu/niezaleganiu w podatku: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych @

OPIS SPRAWY

Organ podatkowy na pisemny wniosek podatnika wydaje zaświadczenia potwierdzające stan faktyczny lub prawny wynikający z prowadzonej przez siebie ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Organ podatkowy - Prezydent Miasta Łodzi wydaje zaświadczenia dotyczące niezalegania lub stwierdzające zaległości z tytułu podatków lokalnych.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

KROK 2

Złóż podpisany wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie, w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa wymaga wniesienia opłaty skarbowej
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli:
  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego
 2. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy
 3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania
 4. Organ podatkowy wydaje następujące rodzaje zaświadczeń o:
  • niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – ZAS-W
  • wysokości zaległości podatkowych zbywającego – ZAS-Z
  • wysokości zaległości podatkowych podatnika – ZAS-P
  • wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy – ZAS-S
  • wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym – ZAS-HZ
  • wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym – ZAS-HZU
  • płatnościach podatku
 5. Wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia należy złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz załączniki wymagane w twojej sprawie (np. pełnomocnictwo, zgoda zbywającego, poświadczenie dziedziczenia itd.)
 6. Wniosek powinien być podpisany przez podatnika lub zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, ustawy lub statutu bądź pełnomocnika podatnika
  • wniosek musi być podpisany elektronicznie – w przypadku złożenia przez e-PUAP (profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
   odręcznie – w przypadku złożenia w kancelarii UM Łodzi lub wysyłki pocztą tradycyjną
  • W przypadku działania przez pełnomocnika do wniosku dołącz pełnomocnictwo (pełnomocnictwo szczególne – druk PPS-1) lub zamieść informację o posiadaniu pełnomocnictwa ogólnego
  • Wskaż we wniosku formę odbioru zaświadczenia: osobisty, pocztą tradycyjną. W przypadku braku wskazania innej formy odbioru, na wnioski przesłane przez e-PUAP odpowiadamy analogicznie
 7. Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:
  • czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
   • postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ichwysokości
   • postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy
  • dotyczące:
   • okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów
   • podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty
 8. Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę zostałaodroczona lub rozłożona naraty, uznaje się, że, do dnia upływu terminów, nie posiada zaległości podatkowych
 9. Nie możesz złożyć wniosku mailem np. przesyłając jego skan
Informacje uzupełniające
 • W przypadkach zaistnienia zmian co do przedmiotów opodatkowania np. nabycie nieruchomości, zmiana klasyfikacji gruntu, podziały, scalenia działek, zmiana stanu własności, nabycie spadku, darowizny, itp. (obowiązek zgłaszania tego typu zmian wynika bezpośrednio z ustawy podatkowej i powinien być dokonany w ciągu 14 dni od dnia ich zaistnienia) lub podmiotu opodatkowania np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, itp. przed złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia należy zaktualizować te dane w Wydziale Finansowym UM Łodzi

Podatek od nieruchomości:

naliczenie - osoby fizyczne

naliczenie - osoby prawne

Podatek rolny:

naliczenie - osoby fizyczne

naliczenie - osoby prawne

Podatek leśny:

naliczenie - osoby fizyczne

naliczenie - osoby prawne

Jeżeli zmiany te zgłaszane są w chwili złożenia wniosku prosimy o zaznaczenie tego faktu na wniosku w polu uwagi

 • Zaświadczenie o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy ZAS-S może być wydane na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą
 • Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego ZAS-Z wydawane jest na wniosek zbywającego lub na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego
 • Pełnomocnictwo (do złożenia wniosku jak i do odbioru zaświadczenia) powinno być udzielone na druku PPS-1 oraz złożone wraz z wnioskiem. Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do określonych w nim czynności należących do właściwości organu podatkowego
  • Pełnomocnictwo składane za pośrednictwem platformy e-PUAP powinno być podpisane elektronicznie bądź elektronicznie uwierzytelnione notarialnie
  • Wszelkie zmiany dotyczące złożonego pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 należy zgłaszać na druku OPS-1 „zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego”.
 • Podając we wniosku nr telefonu lub e-mail szybciej wyjaśnimy ewentualne problemy związane z jego realizacją
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Księgowości Podatkowej
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne: pok. 315, 310, 314 tel.: +48 42638-45-27, +48 42638-54-31, +48 42638-57-69, +48 42638-52-91

Osoby prawne: pok. 136 tel.: +48 42638-45-38

Podatek rolny/leśny

Osoby fizyczne oraz prawne: pok. 315, 310, 314 tel.: +48 42638-45-27, +48 42638-54-31, +48 42638-57-69, +48 42638-52-91

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne oraz prawne: pok. 316 tel. +48 42638-45-33

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Rejestracja wizyty przez Internet na stronie https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Opłata skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
od wydania zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości 21 zł
od wydania zaświadczenia o płatnościach podatku 17 zł

w przypadku udzielenia pełnomocnictwa szczególnego PPS-1.
Należną opłatę skarbową wnosi się, od każdego stosunku pełnomocnictwa tytułem przelewu: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”. Nie zapłacisz opłaty skarbowej za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, rodzicom, dzieciom, wnukom, babci, dziadkowi lub rodzeństwu – wskaż w pełnomocnictwie stopień pokrewieństwa

17 zł

Należną opłatę skarbową wpłać na rachunek bankowy Wydziału Finansowego UMŁodzi: BankPekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
   Oddział Księgowości Podatkowej
   ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
 • osobiście:
  • Kancelaria Wydziału Finansowego UMŁ
   ul. Sienkiewicza 5
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Pamiętaj! Nie załatwisz sprawy przesyłając wniosek pocztą elektroniczną (e-mail)

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stanu zaległości

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


Pamiętaj! Z dostępnych formularzy wybierz: „wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości”

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o płatnościach podatku
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pamiętaj! Wyczerpująco określ zakres żądania

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pamiętaj! Wyczerpująco określ zakres żądania oraz wskaż spadkodawcę

 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)

druk do pobrania


 • Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPS-1)
druk do pobrania
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo
 • Zgoda zbywającego
 • Postanowienie o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021, poz. 1540 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020, poz. 1546 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Finansów z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U.2020.730 t.j. z dnia 2020.04.24)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2017 r. poz. 349)

Tryb odwoławczy

 • Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie
 • Zażalenie wniesiesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wydziału Finansowego UM Łodzi w terminie 7 dni od daty doręczenia Tobie postanowienia
 • Odwołanie / zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji / postanowieniu, określać istotę i zakres żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie
Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY