Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ustalenie wysokości odszkodowania za usunięcie drzew i krzewów na których zezwolenie uzyskał właściciel urządzenia, o którym mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:
  • ustalenie wysokości odszkodowania;
  • odmowa ustalenia wysokości odszkodowania;
  • umorzenie postępowania.
Informacje uzupełniające
 • Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości, a w przypadku gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego – na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela urządzeń.
 • Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewo lub krzew oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy stron.
 • W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, odszkodowanie ustala organ, który wydał zezwolenie na ich usunięcie, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
pokój: 44, 53, 54, 55, 56

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo ( w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwraca się pełnomocnik strony ) 17,00 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, 2244, 2340),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z 2019 r. poz. 60),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2340, z 2019 r. poz. 270).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź), wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY