Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wymierzanie kary pieniężnej za niszczenie lub uszkadzanie zieleni, usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:

 • naliczenie administracyjnej kary pieniężnej za:
  • zniszczenie lub uszkodzenie zieleni;
  • wycięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
  • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o który mowa w art. 83f ust. 8 i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 16 ustawy o ochronie przyrody;
  • usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4 lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody;
 • umorzenie postępowania.
Informacje uzupełniające

Postępowanie toczy się z urzędu lub na wniosek. W przypadku wniosku należy w miarę szczegółowo określić datę, miejsce zdarzenia i zaobserwowane fakty, co przyśpieszy podjęcie decyzji w sprawie. Do zgłoszenia można także dołączyć fotografie, które będą stanowić materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od złożoności sprawy.

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: 44, 53, 54, 55, 56

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty
 • skarbowa: brak, za wyjątkiem opłaty od pełnomocnictwa
  • opłata od pełnomocnictwa – 17,00 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku.

inne:

 • z tytułu wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za niszczenie zieleni, usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia wysokość opłaty ustalana jest na podstawie § 1, 2, 3 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
  • Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka pni - za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia w największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni, nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.
   Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami.
   Minister właściwy do spraw środowiska określa w drodze rozporządzenia - stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew i krzewów.
   • administracyjną karę pieniężną za: usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu;
   • administracyjną karę pieniężną za: uszkodzenie drzewa spowodowane wykonaniem prac w obrębie korony drzewa ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa, pomnożonej przez 0,6.

Nr konta właściwy do dokonywania wpłat z tytułu wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za niszczenie zieleni, usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia:

PEKAO S.A. nr 69 1240 1037 1111 0011 0911 0827

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź), wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY