Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Rozkładanie na raty, umarzanie, odraczanie terminu zapłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi

OPIS SPRAWY

Wniosek o udzielnie ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności czy umorzenie) jest składny przez dłużnika wraz z wypełnionym oświadczeniem majątkowym stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVII/1449/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. Wnioski rozpatrywane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości dotyczą zaległości: wykupu lokalu na raty, zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w formie decyzji administracyjnej, zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie z mocy prawa), sprzedaży nieruchomości na raty.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

osobiście lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj na decyzję

o przychyleniu się do wniosku lub odmowie

KROK 3

Umów się na wizytę

w celu podpisania umowy w przypadku pozytywnej decyzji

KROK 4

Podpisz umowę

umowa podpisywana jest w formie papierowej

KROK 5

Odbierz zaświadczenie

o udzielonej pomocy de minimis - w przypadku przedsiębiorcy

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej
 • umowa podpisywana w formie papierowej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 • Wpływa wniosek dłużnika o rozłożenie należności na raty, umorzenia lub odroczenia terminu zapłaty z tytułu zakupu lokalu, nieruchomości na raty, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty przez Miasto Łódź przy sprzedaży lokalu.

 • Po otrzymaniu wszystkich informacji tj. od dłużnika i z komórek organizacyjnych UMŁ, dokonywana jest analiza dokumentów i podejmowana decyzja.

 • Jeżeli jest decyzja o rozłożeniu należności na raty, przygotowywany jest projekt umowy.

 • W przypadku jeżeli o ulgę ubiega się przedsiębiorca po podpisaniu umowy wystawiane jest zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Informacje uzupełniające

Do pisma / wniosku dłużnika należy załączyć wypełnione oświadczenie majątkowe wraz z dokumentami. Skróci to czas załatwienia sprawy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do dwóch miesięcy, choć jest to uzależnione od terminu uzyskania informacji z komórek organizacyjnych UMŁ, a także przekazania niezbędnych dokumentów przez dłużnika.

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Ekonomiczno – Administracyjny
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-47-66

Pocztą elektroniczną: znn@uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)

Termin składania dokumentów

Dokumenty można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

W przypadku osoby fizycznej:

 • Oświadczenie o stanie majątkowym, który stanowi złącznik do uchwały XLVII/1449/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2021, poz. 4232

druk do pobrania


W przypadku przedsiębiorstwa:

rozpatruje się wniosek z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy de minimis:

 • sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, umożliwiających ocenę finansową wnioskodawcy oraz jego zabezpieczeń (ustalenie ratingu przedsiębiorcy), w tym rentowności prowadzonej działalności, płynności finansowej, szybkości obrotu składników majątkowych, zadłużenia, analizę przepływów finansowych
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

druk do pobrania


 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jaką otrzymało się w bieżącym roku oraz dwóch poprzednich latach, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała XLVII/1449/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego organizacyjnym podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4232)

 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY