Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udzielanie zezwoleń na usuwanie lub przesadzenie drzew i krzewów @

OPIS SPRAWY

Procedura dotyczy udzielania zezwoleń na usunięcie lub przesadzenie drzew i krzewów oraz dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osoby fizyczne na własnych nieruchomościach na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

Elektronicznie lub w urzędzie

KROK 2

Czekaj na oględziny

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia

KROK 3

Odbierz decyzję

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość tradycyjnego i elektronicznego złożenia wniosku
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa i wniosku o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu zamiaru usunięcia drzew

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:

 • udzielenie zezwolenia;
 • odmowa wydania zezwolenia;
 • umorzenie postępowania;

Milczące załatwienie sprawy:

Dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sposobem załatwienia sprawy może być:

 • wniesienie sprzeciwu;
 • brak wniesienia sprzeciwu (milcząca zgoda).
Informacje uzupełniające

W przypadku braku kompletu niezbędnych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Termin uzupełnienia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia, do organu administracji publicznej (art. 57 § 5 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcję ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klon srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • w przypadku drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klon srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (zgłoszenie nie dotyczy osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi gruntu).

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin w związku ze złożonym zgłoszeniem wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, nałożony zostanie na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni (np. wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi publicznej, z uwagi na ustawowy obowiązek uzgadniania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, projektów decyzji).

W przypadku zgłoszenia (dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw.

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: 53, 54, 55, 56

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Brak

Opłaty
 • Brak opłaty skarbowej, za wyjątkiem opłaty od pełnomocnictwa
  • opłata od pełnomocnictwa – 17,00 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku.

Nr konta właściwy do dokonywania wpłat z tytułu opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

PEKAO S.A. nr 69 1240 1037 1111 0011 0911 0827

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   al. Piłsudskiego 100
   92-326 Łódź
 • elektronicznie
  • ePUAP
 • osobiście
  • ul. Piotrkowska 153
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Krzemieniecka 2b
  • al. Politechniki 32
  • ul. Zachodnia 47
  • ul Piotrkowska 104

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości
 • Zgłoszenie (dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) zawierające imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

druk do pobrania


 • Wniosek o wydanie zaświadczenia

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 1098)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r., poz. 1098)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź), wniesione za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY