Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Opłata skarbowa - zwrot @

OPIS SPRAWY

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

 • jeśli pomimo zapłaty opłaty nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesji,
 • lub gdy została uiszczona nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna (stwierdzenie nadpłaty).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony (wpłacającego).

Uwaga: Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty, oraz od faktycznego złożenia pełnomocnictwa (także w sytuacji np. wycofania bądź negatywnego rozpatrzenia wniosku).

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na decyzję

organ merytoryczny prowadzący sprawę musi potwierdzić zasadność zwrotu

KROK 3

Odbierz decyzję

zgodnie ze wskazaną formą odbioru

KROK 4

Odbierz zwrot opłaty

na wskazany rachunek lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem złożenia pełnomocnictwa
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

 1. od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,

 2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

 3. gdy została uiszczona nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna (stwierdzenie nadpłaty).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.

Stroną w postępowaniu o zwrot/stwierdzenie nadpłaty opłaty skarbowej jest podmiot figurujący na dowodzie zapłaty opłaty skarbowej.

Strona może działać przez pełnomocnika (art. 138 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Do wniosku pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo (formularz PPS-1) wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej od jego złożenia.

Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa).

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien być podpisany przez osobę, która dokonała zapłaty opłaty skarbowej, tj. przez osobę fizyczną we własnym imieniu, a w przypadku osób prawnych - przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgodnie z KRS lub pełnomocnika.

Informacje uzupełniające

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej powinien zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy (gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać PESEL, w przypadku osoby prawnej należy podać NIP),
 • kwotę zwrotu,
 • określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), których nie wydano,
 • nazwę organu lub innego podmiotu, do którego złożono wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • informację dotyczącą formy zwrotu opłaty skarbowej tj. na rachunek bankowy wnioskodawcy lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez wnioskodawcę (kwota zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszt przekazu pocztowego - art.77 b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa).
 • załączniki:
  • oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku wskazanie miejsca jego złożenia,
  • dokumenty potwierdzające słuszność żądania.

W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii, we wniosku należy oświadczyć, że przedmiotowa wpłata wraz z pełnomocnictwem (wskazać mocodawcę, pełnomocnika lub sprawę) nie została i nie zostanie złożona w organach administracji publicznej w sprawach z zakresu administracji publicznej i sądachw postępowaniu sądowym na terenie Miasta Łódź.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi:

 • po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty,

 • od faktycznego złożenia pełnomocnictwa, prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sytuacji np. negatywnego rozpatrzenia wniosku, wycofania wniosku itp. Nie ma znaczenia wynik sprawy, w której zostało faktycznie złożone pełnomocnictwo, musi jedynie istnieć sprawa z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin załatwienia sprawy to 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące w szczególnie skomplikowanej sprawie.

Załatwienie sprawy może się wydłużyć, gdyż organ podatkowy wzywa organ, do którego wniesiono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) do potwierdzenia zasadności wnioskowanego zwrotu.

Zwrot opłaty skarbowej następuje po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Zespół ds. Opłaty Skarbowej
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok.: 337, 339

Telefony:
+48 (42) 638-57-80
+48 (42) 638-57-77
+48 (42) 638-53-30

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-57-80, +48 (42) 638-57-77, +48 (42) 638-53-30

Opłaty

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Bank Pekao S.A.50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym urzędzie pocztowym lub w dowolnym banku.

Bez prowizji bankowej opłaty można wnosić w oddziałach Banku Pekao SA (al. Kościuszki 63, ul. Aleksandrowska 38, ul. Sacharowa 10/12, ul. Sienkiewicza 85/87, ul. Piotrkowska 76, ul. Piotrkowska 288, al. Wyszyńskiego 63, ul. Kurczaki 12g, al. Grzegorza Palki 5, ul. Łagiewnicka 118 oraz w siedzibach Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ ul. Smugowa 26a i Wydziału Finansowego UMŁ ul. Sienkiewicza 5), jak również w jego Opłatomatach, które są dostępne w następujących lokalizacjach:

 • przy ul. Sienkiewicza 5 (Wydział Finansowy UMŁ)
 • przy ul. Smugowej 26a (Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ)
 • przy ul. Zachodniej 47 (Wydział Księgowości UMŁ)
 • przy ul. Piotrkowskiej 110 (pasaż im. Schillera)
 • przy al. Piłsudskiego 100 (Urząd Stanu Cywilnego)
Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Finansowy
   ul. Sienkiewicza 5
   90-113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Sienkiewicza 5, urna
  • ul. Piotrkowska 110 (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi:

 • po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oryginał bądź uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej
 • Dokument potwierdzający zasadność żądania np. kopia dokumentu potwierdzającego niewykonanie czynności urzędowej, niewydanie zaświadczenia lub niewydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) m.in. decyzje odmowne, umarzające itp.
 • Dokument potwierdzający zasadność żądania np. wszystkie dowody wpłaty opłaty skarbowej, jeżeli w tej samej sprawie dokonano wpłaty wielokrotnie, nie tylko na rachunek bankowy UMŁ
jeśli dotyczy:
 • PPS-1 – pełnomocnictwo szczególne

druk do pobrania


 • PPD-1 – pełnomocnictwo do doręczeń

druk do pobrania


 • PPO-1 – pełnomocnictwo ogólne

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wydanej przez organ I instancji.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY