Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Identyfikator typu C upoważniający do postoju na ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego

OPIS SPRAWY

W celu otrzymania identyfikatora typu C upoważniającego do wjazdu na ul. Piotrkowską należy się zgłosić do Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych (Zachodnia 47, parter, wejście naprzeciw portierni) wraz z wymaganymi dokumentami.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

osobiście w Urzędzie

KROK 2

Odbierz identyfikator

otrzymasz go „od ręki”

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wniosek należy złożyć osobiście
 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa załatwiana od ręki

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Identyfikator typu C może być wydany:

 • osobie przewożącej podopiecznego do filii Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, mieszczącego się przy ul. Piotrkowskiej 142;
 • osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w którym zaznaczono „spełnia” w pkt 9 wskazań orzeczenia i kierującej własnym pojazdem przystosowanym do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu, spełniającej co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  • świadczy pracę w lokalu usytuowanym w budynku przy ul. Piotrkowskiej, na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego,
  • jest uczniem (słuchaczem) szkoły, uczęszcza na kurs lub szkolenie w instytucji, mieszczącej się w budynku usytuowanym przy ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego,
  • jest stałym pacjentem zakładu opieki zdrowotnej, w lokalu usytuowanym w budynku przy ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego;
 • w innych wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi (czas oczekiwania do 30 dni)
 1. Identyfikator typu C wydawany jest wnioskodawcy dla pojazdu z określeniem jego numeru rejestracyjnego na czas określony, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony od dnia złożenia wniosku.
 2. Identyfikator typu C umieszcza się za przednią szybą pojazdu (wewnątrz pojazdu), w sposób umożliwiający odczytanie jego pierwszej strony (strona z numerem rejestracyjnym pojazdu, numerem i terminem ważności identyfikatora).
 3. Zabrania się wykorzystywania identyfikatora użytkując inny pojazd niż wskazany na jego awersie.
 4. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia identyfikatora, wydawany będzie nie więcej niż jeden duplikat.

Wniosek o wydanie Identyfikatora typu C oraz sam identyfikator może złożyć oraz odebrać osoba upoważniona przez uprawnionego, posiadająca przy sobie stosowne upoważnienie oraz swój dowód osobisty.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Identyfikator typu C wydawany jest w dniu załatwiania sprawy.

W przypadku, gdy konieczna jest opinia Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi termin oczekiwania na wydanie identyfikatora wydłużony jest do 30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych
Łódź, ul. Zachodnia 47
parter, naprzeciw portierni

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy, na wizytę nie trzeba się umawiać.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Zachodnia 47, parter naprzeciw portierni

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać codziennie w godzinach:

w poniedziałki, środy, czwartki i piątki, w godzinach od 9.00 do 14.30
oraz we wtorki, w godzinach od 10.00-15.30

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o wydanie identyfikatora typu C

druk do pobrania


 • Wydany przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (do wglądu), w którym zaznaczono „spełnia” w pkt 9 wskazań orzeczenia zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm)
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu podopiecznego (gdy jest wymagane) do filii Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, mieszczącego się przy ul. Piotrkowskiej 142
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Jeżeli identyfikator będzie odbierać inna osoba niż uprawniony, również dowód osobisty tej osoby
 • Upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie identyfikatora i jego odbioru (wymagane, gdy identyfikator będzie odbierać inna osoba niż uprawniona do jego otrzymania)
 • Oświadczenie o utracie identyfikatora (wymagane, gdy wystąpiło określone zdarzenie, np.: kradzież, zniszczenie, zagubienie)
 • Poprzedni identyfikator (wymagane, jeżeli zainteresowany taki dokument w przeszłości już otrzymał)
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (do wglądu)
 • Prawo jazdy (do wglądu)
 • Oświadczenie, iż pojazd jest przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu (wymagane, jeśli pojazd jest dostosowany)
 • Oryginał (do wglądu) co najmniej jednego z niżej wymienionych dokumentów, świadczących o tym, iż niżej wymienione zdarzenia odbywają się w lokalach mieszczących się w budynkach usytuowanych przy ul. Piotrkowskiej, na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego (gdy są wymagane):
 • o świadczeniu pracy
 • o byciu uczniem (słuchaczem) szkoły
 • o uczęszczaniu na kurs lub szkolenie
 • o byciu stałym pacjentem zakładu opieki zdrowotnej
Podstawa prawna

Podstawa prawna

akty prawne istotneprzy wydawaniu identyfikatora typu C:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328.)

akty prawne dotyczące ulg i uprawnień wynikających z otrzymania identyfikatora typu C:

 • zarządzenie nr 7602/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego
 • zarządzenie nr 881/2022Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY