Urząd Miasta Łodzi eUrząd

Wydanie abonamentu parkingowego dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania

OPIS SPRAWY

Abonament parkingowy przysługuje osobom:

 • wskazującym w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych jako miejsce zamieszkania i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy Łódź w obszarze Strefy Płatnego Parkowania,
 • zameldowanym w posesji, która znajduje się na terenie działki leżącej w Strefie
 • korzystających z pojazdu na podstawie:
  • własności,
  • współwłasności,
  • umowy leasingu,
  • umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu,
  • umowy najmu lub dzierżawy zawartej z podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje lub wydzierżawia pojazdy.

Cena abonamentu:240 zł/rok.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie za pośrednictwem e-sklepu lub osobiście w Punkcie Obsługi

KROK 2

Wnieś opłatę

płatność tylko kartą płatniczą

KROK 3

Czekaj na informację zwrotną

pozytywnie zweryfikowany abonament wydawany jest w formie elektronicznej

PRZYDATNE INFORMACJE

 • nie wymaga umówienia wizyty
 • sprawa wymaga wniesienia opłaty
 • wymaga okazania oryginałów dokumentów(w Punkcie Obsługi) lub załączenia w wersji elektronicznej (za pośrednictwem e-sklepu)
 • sprawa załatwiana od ręki(za pośrednictwem e-sklepu trzeba czekać na pozytywną weryfikację i zaksięgowanie pieniędzy na rachunku)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
Komunikat

Abonamenty parkingowe są wydawane na podstawieokazania oryginałów dokumentów.

Dokumenty niezbędne do wydania abonamentów parkingowych:

 • Dokładne dane osobowe i adresowe Wnioskodawcy,
 • Wypełniony i podpisany wniosek,
 • W przypadku zameldowania czasowego – oryginał zaświadczenia o zameldowaniu,
 • Oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu lub stosownej umowy (§ 6 pkt 1 lit. b uchwały Nr LX/1803/22Rady Miejskiej w Łodzi z dnia01.06.2022 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2021 poz. 1998 ze zm.), ze zm., oraz § 12 ust. 5 i 6 załącznika nr 3 do ww. uchwały),
 • Oryginał dokumentu poświadczającego rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Łodzi – pierwsza strona rozliczenia podatkowego za rok poprzedni z urzędowym potwierdzeniem odbioru lub opatrzona pieczątką) ,

Abonament dla mieszkańca obowiązuje wyłącznie w formie elektronicznej. Po jego aktywacji, Wnioskodawca otrzymuje „poświadczenie o wydaniu abonamentu”.

Osoba występująca o abonament dla mieszkańca Strefy zobowiązana jest udokumentować fakt rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Mieście Łodzi poprzez przedłożenie do wglądu w siedzibie jednostki upoważnionej oryginału jednego z niżej wymienionych dokumentów:

 1. w przypadku osobistego złożenia zeznania PIT w urzędzie skarbowym - pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczonego przez właściwy urząd skarbowy w Łodzi stosowną pieczęcią (np. prezentatą),
  lub
 2. w przypadku rozliczenia podatku przez Internet – wydrukowaną pierwszą stroną zeznania PIT za rok poprzedni wraz z wydrukowanym Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) i wygenerowanym numerem referencyjnym, zgodnym z identyfikatorem UPO,
  lub
 3. zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy, w którym wskazano obszar Miasta Łodzi jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, potwierdzającego fakt złożenia w roku poprzednim stosowanego zeznania podatkowego,
  lub
 4. zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy, w którym wskazano obszar Miasta Łodzi jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, potwierdzającego fakt nieuzyskania dochodów w roku poprzednim.
Informacje uzupełniające
 • Osoba zameldowana w obszarze strefy płatnego parkowania na stałe przedstawia dowód osobisty, na podstawie którego zostanie zweryfikowane jej miejsce zameldowania.
 • Osoba zameldowana w obszarze strefy tymczasowo, w celu udokumentowania tego faktu zobowiązana jest przedstawić stosowne zaświadczenie o miejscu czasowego zameldowania (ZDiT nie ma możliwości sprawdzenia tych danych we własnym zakresie).
 • Osoba zameldowana może posiadać pojazd na podstawie:
  • własności,
  • współwłasności,
  • umowy leasingu,
  • umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu,
  • umowy najmu lub dzierżawy zawartej z podmiotem,którego przedmiotem przeważającej działalności gospodarczejjest wynajem lub dzierżawa pojazdów.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W Punkcie Obsługi: w dniu zgłoszenia.

Za pośrednictwem e-sklepu: weryfikacja następuje w godzinach pracy Punktu Obsługi i wymagane jest jeszcze zaksięgowanie opłaty za abonament.

Miejsce załatwienia

Punkt Obsługi,
Łódź, ul. Tuwima 36 (parter, wejście bezpośrednio z ulicy obok głównego wejścia)

czynny:
Pn, śr, czw, pt: 8:00 – 15:00
Wt: 9:00 – 16:30

Telefony:
+48 (42) 638-58-41
+48 (42) 638-58-51

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie wymaga umówienia wizyty.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłataza wydanie abonamentu parkingowego 240 zł


Płatność tylko kartą płatniczą.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • e-sklep
 • osobiście:
  • Punkt Obsługi
   ul. Tuwima 36

Termin składania dokumentów

Po abonament można zgłosić się już na 30 dni przed terminem rozpoczęcia jego obowiązywania.

Wnioski o wydanie abonamentu parkingowego dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania można składać cały rok.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania

druk do pobrania


formularz elektroniczny (e-sklep)
 • Dokument tożsamości
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Stosowna umowa potwierdzająca prawo własności pojazdu (w przypadku braku odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) wraz z potwierdzeniem ze strony właściwego starostwa powiatowego świadczącym o spełnieniu wymogów określonych w art.78 ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 1997 ze zm.)
 • Potwierdzenie faktu rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania w Mieście Łodzi
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr LX/1803/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia01.06.2022r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2022 poz. 3692 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu
Komórka
Wydział Parkowania
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY